Zásady ochrany osobních údajů

Identifikace správce osobních údajů: EO SECURITY s.r.o., se sídlem Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 05182662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 93979 (EO SECURITY).

Kontaktní e-mail: office@eo-security.com

EO SECURITY zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů, přičemž tento dokument vysvětluje, jakým způsobem bude zpracovávat vaše osobní údaje, jaké jsou účely zpracování, jak dlouho jsou zpracovávány nebo jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva.

Zpracování osobních údajů je prováděno ze strany EO SECURITY v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také GDPR).

  1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE EO SECURITY ZPRACOVÁVÁ?

EO SECURITY zpracovává osobní údaje v následujících situacích:

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ?
  1. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území Evropské unie či v zemích, které mají nastavenou odpovídající ochranu osobních údajů, jako v Evropské unii.

  1. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje bude EO SECURITY zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb a produktů, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování právních závazků, řešení sporů a právní vynucování dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů a služeb mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Primární je vždy vzájemný smluvní vztah, tedy osobní údaje bude EO SECURITY zpracovávat po dobu, po kterou tento smluvní vztah trvá. Zákon EO SECURITY také stanovuje různá pravidla pro uchování dokumentů, příkladem je 10 let pro uchovávání účetních dokumentů a informací potřebných s ohledem na DPH.

  1. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude EO SECURITY zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsou osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete EO SECURITY požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že EO SECURITY musí vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) uchování ukládá zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud EO SECURITY nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, nesmí vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že bude mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracovává EO SECURITY na základě plnění pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně vám sdělíme, zda byla důvodná a vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Kontaktní adresa pro vyřízená práv: office@eo-security.com.

Na činnost EO SECURITY taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Tyto zásady jsou účinné od 1.1.2024