Všeobecné obchodní podmínky

V těchto všeobecných obchodních podmínkách (“Podmínky”) bychom Vás rádi seznámili s tím, jaká pravidla budou aplikována mezi Vámi, jakožto kupujícími podnikateli a Námi jakožto prodávajícími v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím individuálních nabídek dle informací uvedených níže. 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete ZDE.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně písemně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží.

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.

1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu.

1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 

1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu.

1.6. My jsme společnost EO SECURITY s.r.o., se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 05182662, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 93979 vedeném u Krajského soudu v Brně, e-mail office@eo-security.com, telefonní číslo +420 774 429 006, právními předpisy označovaná jako prodávající.

1.7. Objednávka je Váš návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi.

1.8. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím e-mailové komunikace, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky.

1.9. Vy jste osoba, se kterou uzavíráme Smlouvu, právními předpisy označovaná jako kupující.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím prostřednictvím e-mailové komunikace, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. My nejsme povinni Vám v souvislosti s uzavíráním Smlouvy či v souvislosti s komunikací ohledně uzavření Smlouvy cokoliv uhradit.

2.2. Jak jsme už uvedli výše, Smlouvu je možné uzavřít jedním způsobem. Rádi bychom Vám níže přiblížili, v jakou chvíli je Smlouva uzavřena. 

2.3. Smlouva je uzavřena až ve chvíli, kdy Vám Objednávku potvrdíme. Pokud bychom Objednávku potvrdili s odchylkou, stanovili bychom jiné podmínky, než které byly uvedeny v těchto Podmínkách, nebo bychom jinak Objednávku změnili, máte právo takto změněnou Objednávku odmítnout, a to do 7 dnů ode dne zaslání potvrzení s odchylkou. Pokud Objednávku odmítnete, nedojde k uzavření Smlouvy podle předešlých podmínek, dokud uzavření Smlouvy písemně nepotvrdíme. V případě, že se do 7 dnů nevyjádříte, bude Smlouva uzavřena na základě nových podmínek, které jsme stanovili My.

2.4. Smlouvu můžeme uzavřít prostřednictvím jednorázové Objednávky učiněné přes e-mailovou komunikaci. V takovém případě je Smlouva uzavřena ve chvíli, kdy akceptujeme Vaši Objednávku, která musí obsahovat alespoň:

a) vymezení Zboží, které je předmětem Objednávky;

b) počet kusů Zboží, které chcete objednat.

2.5. Ustanovení čl. 2.3. Podmínek se použije obdobně i pro Objednávky učiněné prostřednictvím e-mailové komunikace.

2.6. Cena Zboží, podmínky dodání či placení se řídí pravidly uvedenými v těchto Podmínkách, není-li v rámci e-mailové komunikace dohodnuto jinak.

3. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

3.1. Uplatňuje se Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 

3.2. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem neurčíme-li jinak. 

3.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před zasláním Zboží. Platbu Celkové ceny tak musíte uhradit před tím, než Vám Zboží zašleme. Úhradu Celkové ceny můžete provést v měně CZK, EUR nebo USD, a to následujícím způsobem:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky případně v rámci e-mailové komunikace. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů ode dne zaslání informací pro provedení platby;

3.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu, přičemž souhlasíte s tím, že Vám faktura bude zaslána pouze elektronicky prostřednictvím e-mailu.

3.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bezhotovostně je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

3.6. Můžeme po Vás požadovat také uhrazení zálohy, a to až do výše 100 % Celkové ceny, a to ve splatnosti uvedené v zálohové faktuře. Zálohu budeme vyžadovat zejména v případech, kdy má být Zboží upraveno dle Vašich požadavků (například specificky upraven design, zajištěn specifický polep pro Zboží apod.). Zboží upravíme dle požadavků až po uhrazení zálohy. Pokud se následně rozhodnete, že Zboží nechcete a nepřevezmete si jej, ač Vás k převzetí vyzveme, máme právo ponechat si zálohu v plné výši.

3.7. V případě, že budete v prodlení s úhradou jakékoliv částky, jsme oprávněni žádat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zároveň jsme oprávnění přerušit dodání jakéhokoliv Zboží do doby, než dojde k uhrazení dlužné částky. O tuto dobu se prodlužují všechny dohodnuté termíny pro dodání Zboží a v případě, že by Vám tímto prodlužením vznikla škoda, neneseme za tuto škodu žádnou odpovědnost.

4. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ 

4.1. Zboží Vám bude doručeno základě toho, jak se dohodneme v Objednávce prostřednictvím e-mailu, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a) doručení na území EU prostřednictvím společnosti DPD, DHL;

b) doručení na území mimo EU prostřednictvím společností DHL Express.

4.2. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. 

4.3. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy Zboží předáváme dopravci, kterého jste si zvolili dle čl. 4.1. těchto Podmínek. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

4.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat Zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. Pokud do 24 hodin neoznámíte jakoukoliv vadu, ztrácíte právo na jakékoliv nároky z vadného plnění. Pokud do 24 hodin oznámíte jakoukoliv vadu, je výběr způsobu odstranění vady na Nás. Primárně se budeme snažit Zboží opravit, případně poskytneme přiměřenou slevu nebo poskytneme nové Zboží.

4.5. Vzhledem k tomu, že některé Zboží, které nabízíme, je poměrně specifické, jste povinni se dopředu seznámit se způsoby fungování Zboží. Za vadu není považována skutečnost, že Zboží zcela nenaplňuje Vaše očekávání, či nemá vlastnosti, které jste od Zboží očekávali, ač jste při komunikaci byli výslovně upozornění, že Zboží funguje například pouze do určité vzdálenosti, v kombinaci s jiným zbožím apod. V těchto případech se rovněž nejedná o podstatné porušení smlouvy a nevzniká Vám nárok na odstoupení od smlouvy.

4.6. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupením od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

4.7. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od odeslání e-mailu.

4.8. V případě, že Zboží nebylo skladem, Vás budeme vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

4.9. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit. V takovém případě Nám však uhradíte všechny náklady, které nám již s doručováním a komunikací vznikly. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od odeslání e-mailu.

4.10. Některé Zboží může obsahovat software či jiný obsah, který představuje autorské dílo chráněné dle autorského zákona. K tomu, abyste taková autorská díla mohli využívat, po Vás v některých případech může jejich poskytovatel požadovat odsouhlasení licenčních a dalších podmínek. Souhlasem s těmito Podmínkami zároveň projevujete svůj souhlas s podmínkami užívání poskytovatele autorských děl, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k těmto Podmínkám.Poskytovatel dále může vyžadovat odsouhlasení takových podmínek při používání Zboží. Berete na vědomí, že pokud následně při používání Zboží nepotvrdíte svůj souhlas s podmínkami užívání nebo jej odvoláte, bude to mít za důsledek, že autorská díla nebudete moci používat; stejný důsledek může mít případ, kdy podmínky pro užívání autorských děl poskytovatel změní a Vy neudělíte souhlas se změnami. V žádném takovém případě Vám nejsme povinni nahradit škodu, která Vám tím vznikne, a nevzniká Vám ani právo na vrácení Zboží.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Jelikož uzavíráme Smlouvu jako podnikatelé, nevztahují se na náš vzájemný vztah pravidla týkající se spotřebitelů. Protože však Naše Zboží považujeme za kvalitní, poskytujeme Vám záruku za jakost na Zboží, přičemž délka záruky je uvedena v technickém dokumentu, který Vám doručíme společně se Zbožím, případě bude platit taková délka, kterou si společně dohodneme na základě vzájemné komunikace. V případě rozporu platí kratší doba. Délka záruky je maximálně 12 měsíců. V případě, že jsou součástí Zboží také baterie, poskytuje se na baterie záruka pouze na dobu 6 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na Zboží. Záruční doba se prodlužuje v případě, že Výrobce provedl na základě uplatnění záruky za jakost opravu nebo výměnu Zboží, a to o dobu od uplatnění práv do provedení opravy nebo výměny.

5.2. Záruka za jakost se vztahuje na vady, které plynou z výroby, včetně vad materiálu použitého při výrobě.

5.3. Bohužel nemůžeme záruku garantovat vždy, proto existují výjimky ze záruky, a to v případech, kdy vada byla způsobena:

a) instalací Zboží, která byla provedena v rozporu s pokyny k instalaci, které jsme Vám poskytli;

b) použitím Zboží mimo doporučené oblasti použití;

c) manipulací se Zbožím v rozporu s návodem k tomuto Zboží nebo v rozporu se zásadami běžné zručnosti či v důsledku nehody nebo úmyslného zavinění Vašim jednáním či jednáním třetí osoby odlišné od Nás;

d) běžným opotřebením a tím způsobenou ztrátou původních vlastností některých částí Zboží nebo Zboží jako celku;

e) v důsledku používání náhradních dílů či příslušenství, které jsme neoznačili jako kompatibilní nebo byly opotřebené;

f) přepravou Zboží či jeho nevhodným skladováním;

g) úpravou Zboží, pokud jsme ji neschválili, včetně způsobu úpravy či opravou Zboží jinou osobou než Námi, pokud jsme tuto osobu nedoporučili či neodsouhlasili;

5.4. Pokud je však Vaše uplatnění nároku ze záruky o jakost důvodné máte následující práva:

a) právo na opravu Zboží, přičemž místo opravy bude dle Naší volby buďto u Nás nebo u Vás, případně můžeme Zboží zaslat třetímu subjektu k provedení opravy;

b) právo na dodání náhradního Zboží, přičemž Zboží bude dle Naší volby připraveno k vyzvednutí u Nás nebo Vám zasláno, a to oproti vrácení vadného Zboží;

c) právo na dodání vadné části Zboží, pokud to povaha této části umožňuje, přičemž část Zboží bude dle Naší volby připravena k vyzvednutí u Nás nebo Vám zaslána, a to oproti vrácení vadné části Zboží, pokud je tato oddělitelná;

d) právo na vrácení Ceny Zboží oproti vrácení Zboží;

e) právo na poskytnutí slevu z Ceny Zboží odpovídající rozsahu vady Zboží.

5.5. Právo volby ohledně způsobu vyřešení uplatněného nároku máme My, přičemž vždy usilujeme o to, aby řešení bylo s ohledem na vadu co nejvhodnější. Zároveň určujeme i dobu provedení uplatněného nároku. Pokud Vám v průběhu vyřizování uplatněného nároku vznikne jakákoliv škoda, nejsme povinni Vám ji nahradit. Zároveň neodpovídáme za žádnou škodu, která vznikla v souvislosti se Zbožím, které bylo vadné ve smyslu této záruky za jakost.

5.6. Pokud se v době uplatnění nároku ze záruky za jakost již dané Zboží nevyrábí nebo není na trhu dostupné, případně se nevyrábí či není dostupné ve stejném provedení (zejména barevném či v totožné povrchové úpravě či technické specifikaci), jsme oprávnění, v případě dodání nového Zboží, dodat takové Zboží, které plní stejnou funkci, jako Zboží původní. Podmínkou dodání nového Zboží je vždy vrácení původního Zboží.

5.7. Práva ze záruky za jakost dle tohoto článku Podmínek je třeba uplatnit u Nás.

5.8. V případě uplatnění práv ze záruky musí být toto uplatnění zaláno písemně na adresu Naši adresu sídla nebo e-mailem na elektronickou adresu office@eo-security.com.

5.9. Práva ze záruky za jakost musí být uplatněna v záruční době, avšak vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu krytou zárukou za jakost zjistíte nebo při vynaložení běžné obezřetnosti zjistit můžete.

5.10. Přílohou uplatnění práv ze záruky za jakost musí být veškeré doklady prokazující existenci těchto práv, zejména doklad o koupi či jiném nabytí Zboží, záruční list (pokud je ke Zboží dodáván), doklady o provedení údržby a, pokud je to možné, doklad prokazující neexistenci výluk ze záruky za jakost.

5.11. Nedoložíte-li při uplatnění práva ze záruky za jakost doklad o koupi či jiném nabytí Zboží, můžeme nároku vyhovět, záruční doba však v tomto případě bude počítána ode dne fakturace daného Zboží z Naší strany.

5.12. Poté, co Nám bude Zboží doručeno, provedeme kontrolu Zboží a Zboží uskladníme ve vlastním skladu. Pokud posoudíme, že se na Vámi vytýkanou vadu záruka nevztahuje a i přesto se rozhodneme Vašemu nároku vyhovět, jsme oprávnění za uskladnění a provedení kontroly vyúčtovat částku ve výši 25% z Ceny, a to v případě, kdy bude uplatněno jakékoliv právo dle čl. 6.4. těchto Podmínek, přičemž souhlasíte s tím, že tuto částku můžeme odečíst od poskytnuté slevy či vrácené Ceny Zboží, případně Vám tuto částku vyúčtujeme na základě zaslané faktury.

5.13. Jsme dále oprávnění požadovat náhradu všech nákladů, které Nám vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo nedůvodném uplatnění práv ze záruky za jakost.

5.14. Náklady na dopravu Zboží k Nám hradíte Vy.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

6.2. Od Smlouvy můžeme kdykoliv odstoupit, a to i bez udání důvodu, ovšem budeme tak činit zejména v případě, že porušíte Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

a) pokud jste v prodlením s úhradou jakékoliv částky po dobu delší než 30 dnů;

b) pokud jste v úpadku nebo hrozícím úpadku;

c) pokud je proti Vám zahájeno insolvenční řízení či je na Váš návrh nařízená likvidace;

d) pokud Nám neuhradíte zálohu dle čl. 3.6. těchto Podmínek.

6.3. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte. Zboží je potřeba vrátit čisté a v původním obalu, v opačném případě totiž můžeme započít částku rovnající se nákladům spojeným s vyčištěním a vrácením do původního obalu.

6.4. V případě, že od smlouvy odstoupíte Vy (z důvodu podstatného porušení Smlouvy), jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Za škodu odpovídáte v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

6.5. Pokud pro Vás bylo Zboží specificky upraveno, nemáte právo na vrácení Ceny v případě odstoupení od Smlouvy. Pokud by Nám vznikla v souvislosti s Vašim odstoupením jakákoliv škoda, jste povinni Nám ji nahradit. Tato povinnost Vám vzniká poté, co Vás upozorníme na existenci této škody.

7. MLČENLIVOST

7.1. Během naší spolupráce si budeme vyměňovat spoustu informací a mezi nimi i informace, které pro Nás nebo pro Vás může být důležité chránit   tzv. důvěrné informace. Pokud jsme s Vámi uzavřeli samostatnou smlouvu o mlčenlivosti, či obdobnou dohodu, řídí se ustanovení o mlčenlivosti touto smlouvou či dohodou. V opačném případě se aplikují pravidla stanovená v těchto Podmínkách.

7.2. Důvěrné informace jsou obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, tedy skutečnosti konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Za důvěrné informace jsou pro účely těchto Podmínek považovány také informace o procesech, metodách, používaném/použitém softwaru a hardwaru a o jménech pracovníků a zaměstnanců, kteří se na prodeji Zboží podílí.

7.3. O všech těchto informacích jsme My i Vy povinni zachovávat mlčenlivost, nešířit je nikde a chránit je před zneužitím. Využívat je můžeme jen v souladu těmito Podmínkami a za účelem naší vzájemné spolupráce. Pokud by bylo nutné jakékoliv důvěrné informace sdělit někomu třetímu (např. úřadům nebo soudu), musíme se o tom navzájem informovat, pokud tomu nebrání zákon. Pokud Nám budete chtít sdělit něco vysoce důvěrného, prosím nečiňte tak nezabezpečenou emailovou komunikací, ale domluvte se s Námi na jiném způsobu, jakým si tyto informace budeme sdělovat.

7.4. Abychom si byli jistí, že budete mlčenlivost dodržovat, sjednáváme si pokutu za její porušení. Ať už tedy jakýmkoliv způsobem porušíte cokoliv, co jsme si sjednali v tomto článku, zaplatíte Nám smluvní pokutu ve výši 50 000 EUR. Smluvní pokuta se platí zvlášť pro každý jednotlivý případ porušení a je splatná okamžikem porušení povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok na nahrazení vzniklé újmy v plné výši.

8. PRODEJ ZBOŽÍ VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU

8.1. Na základě naší společné e-mailové komunikace, si můžete koupit také produkty, které jsou označeny upozorněním „Prodej ve zvláštním režimu“. Takto označené Zboží není určeno pro použití v civilním sektoru. Je určeno pro subjekty s patřičnými výjimkami jako je Policie, Armáda, vězeňská správa a další složky státní správy. Mohou je také využívat soukromé subjekty, které obdrželi patřičnou výjimku a povolení. Lze je také exportovat do zemí mimo EU, pokud je tam provoz těchto zařízení v souladu s místními předpisy.

8.2. Tímto Zbožím se rozumí zejména aktivní zařízení – vysílače, využívající frekvenčních pásem, na kterých nelze tyto produkty používat na území České republiky ani ostatních zemí Evropské unie bez povolení Českého telekomunikačního úřadu či příslušného orgánu jiné země.

8.3. Objednáním a zakoupením tohoto Zboží berete plně na vědomí charakter tohoto Zboží. Zároveň prohlašujete, že Zboží zakupujete pro export mimo Evropskou unii, nebo za účely uvedenými v čl. 8.1. Podmínek, případně jste osobou uvedenou v čl. 8.1. Podmínek. Za žádných okolností nebudete Zboží dále prodávat a používat na území EU, aniž byste k tomu měli patřičné povolení.

8.4. Pokud porušíte tyto podmínky nesete veškerou odpovědnost za provoz takového zařízení a jste osobou odpovědnou za uvedení Zboží na trh v EU. To znamená, že ponesete jakékoliv sankce spojené s prodejem a používáním na území EU. Pokud by Nám v důsledku toho, že budete Zboží dle tohoto článku Podmínek užívat v rozporu s výše uvedeným, byla uložena jakákoliv správní sankce, rozhodnutím soudu či jiného orgánu dojde k uložení pokuty nebo budeme povinni nahradit jakoukoliv škodu, jste povinní nám tyto vzniklé náklady uhradit v plné výši, a to do 14 dnů ode dne, kdy Vám existenci nároku, či povinnosti úhrady oznámíme.

8.5. Informace o takto označených produktech, příklady jejich použití a návody k produktům, jsou pouze ilustrativní, slouží pouze a výhradně pro studijní účely a orientaci v jejich problematice.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. V žádném případě nebudeme My odpovědní za následné, nepřímé, náhodné, specifické a jiné škody či ušlý zisk, které vzniknou v důsledku porušení Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, bez ohledu na to, (a) zda bylo možné takové škody předvídat, (b) zda jsme na možnost vzniku takových škod upozornili a (c) na čem jsme se dohodli v rámci e-mailové komunikace, na níž je nárok založen, a bez ohledu na to, že jakýkoli dohodnutý nebo jiný prostředek nápravy nesplnil svůj základní účel.

9.2. Pro případ, že bychom byli i tak povinni nahradit jakoukoliv škodu nebo vzniklý ušlý zisk (ať už rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné moci), souhlasíte s tím, že maximální výše této škody a ušlého zisku bude činí částku rovnající se Ceně za Zboží.

9.3. Zároveň na sebe přebíráte veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s užíváním Zboží a nejsme odpovědni ani za jakoukoliv radu, kterou Vám v souvislosti s používáním Zboží sdělíme.

9.4. Výslovně uvádíme, že nejsme odpovědni za žádnou vadu, která je způsobena nedodržením pravidel v oblasti produktové legislativy, zejména v souvislosti s posuzováním shody, vydaným prohlášením EU o shodě a dalšími předpisy souvisejícími s bezpečností Zboží a užíváním. Je Vaší povinností, abyste vyhodnotili, že Zboží je bezpečné a splňuje všechny Vámi požadované zákonné povinnosti.

10. KOMUNIKACE

10.1. Veškerá komunikace mezi Námi a Vámi bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty, a to prostřednictvím e-mailu, na který komunikujeme při objednávání před e-mail.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Dále souhlasíte s tím, že veškeré spory ze Smlouvy budou řešeny před českými soudy.

11.2. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

11.3. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů, stávka zaměstnanců, právní či vládní změny apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci nebo nepředvídatelnými událostmi, a pokud tento stav trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

11.4. Vylučujeme vzájemně použití obchodních zvyklostí podle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

11.5. Každý na sebe přebíráme nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Nejste oprávnění vůči nám započít jakýkoliv nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy bez Našeho předchozího písemného souhlasu.

11.7. Nesmíte postoupit žádná svá práva ani delegovat žádné své povinnosti podle Smlouvy bez Našeho předchozího písemného souhlasu. My můžeme postoupit jakákoli svá práva nebo delegovat jakékoli své povinnosti na jakoukoli osobu. Jakékoli údajné postoupení v rozporu s tímto článkem je neplatné.

11.8. Selhání nebo opomenutí kohokoliv z nás vymáhat jakákoliv svá práva ze Smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi námi.

11.9. V případě pochybnosti ve výkladu kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek se použije výklad, který je ve prospěch Nás.

11.10. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 01.10.2021.