Zásady ochrany osobních údajov

Identifikácia prevádzkovateľa osobných údajov: EO SECURITY s.r.o., so sídlom Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 05182662, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod spisovou značkou C 93979 (ďalej len EO SECURITY).

Kontaktný e-mail: office@eo-security.com

Spoločnosť EO SECURITY spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ údajov. Tento dokument vysvetľuje, ako bude spracúvať vaše osobné údaje, aké sú účely spracúvania, ako dlho sa budú spracúvať alebo aké máte práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

Spracúvanie osobných údajov vykonáva spoločnosť EO SECURITY v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako GDPR).

  1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPOLOČNOSŤ EO SECURITY SPRACÚVA?

Spoločnosť EO SECURITY spracúva osobné údaje v týchto situáciách:

  1. ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA
  1. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Prístup k vašim osobným údajom majú títo príjemcovia:

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaviedli primeranú ochranu údajov ako v Európskej únii.

  1. ČAS SPRACOVANIA

Spoločnosť EO SECURITY bude spracúvať vaše osobné údaje len tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov, na ktoré boli zhromaždené – poskytovanie služieb a produktov, dokončenie požadovaných transakcií alebo na iné nevyhnutné účely, ako je dodržiavanie právnych povinností, riešenie sporov a právne presadzovanie dohôd. Tieto potreby sa môžu líšiť pre rôzne typy údajov v kontexte rôznych produktov a služieb, a preto sa skutočná doba uchovávania môže výrazne líšiť. Prvoradým hľadiskom je vždy vzájomný zmluvný vzťah, t. j. osobné údaje bude spoločnosť EO SECURITY spracovávať dovtedy, kým bude trvať zmluvný vzťah. Zákon o EO SECURITY stanovuje aj rôzne pravidlá uchovávania dokumentov, príkladom je 10 rokov pre uchovávanie účtovných dokladov a informácií potrebných v súvislosti s DPH.

  1. AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte tieto práva:

Právo na prístup znamená, že môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú, a ak áno, na aké účely, v akom rozsahu, komu sa poskytujú, ako dlho ich bude spoločnosť EO SECURITY spracúvať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo namietať, odkiaľ sa osobné údaje získali a či na základe spracúvania vašich osobných údajov prebieha automatizované rozhodovanie vrátane prípadného profilovania. Máte tiež právo získať kópiu svojich osobných údajov.

Právo na opravu znamená, že môžete kedykoľvek požiadať spoločnosť EO SECURITY o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na výmaz znamená, že spoločnosť EO SECURITY musí vymazať vaše osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracúvanie je nezákonné, (iii) namietate proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie, (iv) uchovávanie sa vyžaduje na základe zákonnej povinnosti alebo (v) v súvislosti s osobnými údajmi, na ktorých spracúvanie ste udelili súhlas, tento súhlas odvoláte.

Právo na obmedzenie spracúvania znamená, že kým spoločnosť EO SECURITY nevyrieši akékoľvek sporné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, nesmieme vaše osobné údaje spracúvať inak ako na ich uchovávanie a prípadne ich môžeme použiť len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť EO SECURITY spracúva na základe výkonu na účely priameho marketingu alebo oprávneného záujmu vrátane profilovania na základe oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nebudú spracúvať. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na základe iných dôvodov, námietku vyhodnotíme a následne vám oznámime, či bola oprávnená a vaše údaje nebudeme ďalej spracúvať, alebo že námietka nebola oprávnená a spracúvanie bude pokračovať. V každom prípade bude spracúvanie obmedzené až do vyriešenia námietky.

Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy a ktoré sa spracúvajú aj automatizovanými prostriedkami, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na priamy prenos týchto osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

Kontaktná adresa pre práva: office@eo-security.com.

Na činnosť spoločnosti EO SECURITY dohliada aj Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému môžete v prípade nespokojnosti podať sťažnosť. Viac informácií nájdete na webovej stránke úradu (www.uoou.cz).

ZMENY ZÁSAD

Táto politika je účinná od 1.1.2024