Zásady ochrany osobních údajov

Sme spoločnosť EO SECURITY s.r.o., so sídlom Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 05182662, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne pod spisovou značkou C 93979, e-mail office@eo-security.com (ďalej tiež „my“) a radi by sme Vás informovali, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi.

V tomto dokumente nájdete úplný prehľad toho, čo ako správcovia údajov robíme s vašimi osobnými údajmi, prečo ich potrebujeme, ako dlho ich uchovávame alebo aké máte práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje môžeme získať v rôznych situáciách. Poskytujeme vám služby etického hackingu. Keďže nám v prvom rade záleží na vašom súkromí, chceme vám ukázať, že vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

Úplne chápeme, že táto oblasť nie je najjednoduchšia na pochopenie, takže ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať na vyššie uvedenú adresu. Všetko vám radi vysvetlíme.

  1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE BUDEME SPRACOVÁVAŤ?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v nasledujúcich situáciách:

  1. AKO POUŽÍVAME ZÍSKANÉ INFORMÁCIE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

Ak spracúvame osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené vyššie, vždy posúdime právny základ, na základe ktorého tak môžeme urobiť, a v prípade potreby získame váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

  1. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Keďže nie sme schopní spravovať všetky naše služby a e-shop sami, využívame na to iné subjekty, ktoré podľa GDPR nazývame príjemcovia osobných údajov.

Nasledujúci príjemcovia majú prístup k vašim osobným údajom:

Vaše osobné údaje spracúvame v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaviedli primeranú ochranu údajov ako v Európskej únii.

  1. Ako dlho budeme spracovávať vaše osobné údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb a produktů, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů a služeb mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Naším primárnym zmluvným vzťahom je vzájomný vzťah, takže osobné údaje budeme spracúvať dovtedy, kým bude trvať tento zmluvný vzťah. Zákon nám tiež stanovuje rôzne pravidlá uchovávania dokumentov, príkladom je 10 rokov pre uchovávanie účtovných dokladov a informácií potrebných v súvislosti s DPH. V každom prípade dbáme na zásadu obmedzenia uchovávania a ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, tieto údaje vymažeme, pokiaľ nám neudelíte súhlas s ďalším spracovaním.

  1. Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

V súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na prístup znamená, že nás môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú, a ak áno, na aké účely, v akom rozsahu, komu sa poskytujú, ako dlho ich budeme spracúvať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo namietať, odkiaľ sme osobné údaje získali a či na základe spracúvania vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Máte tiež právo získať kópiu svojich osobných údajov.

Právo na opravu znamená, že nás môžete kedykoľvek požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie znamená, že vaše osobné údaje musíme vymazať, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracúvanie je nezákonné, (iii) namietate proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie, (iv) máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo (v) v súvislosti s osobnými údajmi, na ktoré ste dali súhlas so spracúvaním, tento súhlas odvoláte.

Právo na obmedzenie spracúvania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, nesmieme vaše osobné údaje spracúvať inak ako ich uchovávaním a prípadne ich používať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe výkonu na účely priameho marketingu alebo na účely oprávneného záujmu vrátane profilovania na základe nášho oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nebudú spracúvať. Ak namietate proti spracúvaniu na základe iných dôvodov, námietku vyhodnotíme a následne vám oznámime, či sme námietke vyhoveli a vaše údaje už nebudeme spracúvať, alebo že námietka nebola oprávnená a spracúvanie bude pokračovať. V každom prípade bude spracúvanie obmedzené až do vyriešenia námietky.

Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy a ktoré sa spracúvajú aj automatizovanými prostriedkami, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na priamy prenos týchto osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

Ak máte pripomienku alebo sťažnosť týkajúcu sa ochrany údajov, otázku alebo uplatňujete niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás na adrese.Na vaše otázky alebo pripomienky odpovieme do jedného mesiaca.

Na našu činnosť dohliada aj Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému môžete v prípade nespokojnosti podať sťažnosť. Viac informácií nájdete na webovej stránke úradu https://www.uoou.cz/

ZMENY ZÁSAD

Naše zásady sa môžu z času na čas meniť a dopĺňať. Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov zverejníme na webovej stránke https://eo-security.com/sk/ a v prípade významných zmien vás budeme podrobnejšie informovať (v prípade niektorých služieb vás môžeme o zmenách zásad informovať e-mailom). Predchádzajúce verzie týchto zásad archivujeme, aby ste k nim mali prístup aj v budúcnosti. Tieto verzie vám zašleme na vašu žiadosť.

Tyto zásady sú účinné od 01.10.2021