Všeobecné obchodní podmínky

V těchto všeobecných obchodních podmínkách (Podmínky) bychom Vás rádi seznámili s tím, jaká pravidla budou aplikována mezi Vámi, jakožto kupujícími podnikateli a Námi jakožto prodávajícími v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím individuálních nabídek dle informací uvedených níže. 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete ZDE.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně písemně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. PŘIJETÍ PODMÍNEK

1.1. Před uzavřením Smlouvy si pozorně přečtěte tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů dostupné na https://eo-security.com/sk/zasady-ochrany-osobnich-udajov/ a všechny další dokumenty, na které je zde odkaz (souhrnně „Podmínky“). Podepíší-li strany objednávku nebo příjme-li Zákazník nabídku Poskytovatele bez úprav nebo odchylek, jedná se o uzavření Smlouvy (dále jen „Smlouva“), která zahrnuje Podmínky.

1.2. Tyto Podmínky upřesňují práva a povinnosti související se službami nabízenými Poskytovatelem, jako jsou:
a.) Dodání produktů;
b.) Poskytování služeb (např. bezpečnostní audity, školení, konzultace);
c.) Poskytování softwaru nebo přizpůsobeného softwaru jako služby.

1.3. Nedílnou součástí Podmínek jsou následující přílohy:
a.) PŘÍLOHA 1 – Zvláštní podmínky pro dodávku produktů;
b.) PŘÍLOHA 2 – Zvláštní podmínky pro audit kybernetické bezpečnosti;
c.) PŘÍLOHA 3 – Zvláštní podmínky pro používání softwaru jako služby.

1.4. Služby a Produkty jsou nabízeny Zákazníkům, na které se nevztahuje žádný sankční režim a kteří nemají bydliště v zemi, z níž je takový přístup zakázán podle platného sankčního režimu nebo zákonů o kontrole vývozu, ani k nim nebudou přistupovat ze země, z níž je takový přístup zakázán. Používáním Služby nebo Produktů Zákazník prohlašuje, že splňuje všechny výše uvedené požadavky. Nesplňuje-li Zákazník tyto požadavky, nesmí mít ke Službám přístup či je užívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit dostupnost Služby nebo Produktů pro jakoukoli osobu, subjekt, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci.

2. DEFINICE

2.1. „Přidružená osoba“ osoby je jakákoli osoba, která ovládá, je ovládána nebo je pod společnou kontrolou s touto osobou. Výraz „ovládání“ („ovládaný“) představuje pravomoc řídit nebo usměrňovat řízení a politiku osoby, ať už prostřednictvím vlastnictví cenných papírů s hlasovacím právem, na základě smlouvy nebo jinak.

2.2. „Oprávnění uživatelé“ jsou zaměstnanci, konzultanti, dodavatelé a zástupci Zákazníka, kteří jsou Zákazníkem oprávněni k přístupu ke Službě nebo jejímu užívání na základě práv udělených Zákazníkovi podle Smlouvy.

2.3. „Zákazník“ je subjekt využívající Službu a/nebo kupující Produkty. Užívá-li Zákazník Službu nebo nakupuje-li Produkty jménem právnické osoby, pak Zákazník jako fyzická osoba prohlašuje, že je oprávněn zavázat tento subjekt Smlouvou a označení „Zákazník“ se vztahuje i na tento subjekt.

2.4. „Údaje zákazníka“ jsou data, pokyny, materiály a další obsah, který poskytuje Oprávněný uživatel nebo který Poskytovatel obdrží prostřednictvím Služby.

2.5. „Systémy zákazníka“ se rozumí infrastruktura informačních technologií Zákazníka, včetně počítačů, softwaru, databází a sítí, ať už je provozována přímo Zákazníkem nebo prostřednictvím služeb třetích stran.

2.6. „Dokumentace“ jsou dokumenty popisující vlastnosti Služby, požadavky na její užívání, integraci, konfiguraci, podporu nebo údržbu. Neúplný seznam dokumentace je k dispozici na webových stránkách https://eo-security.com/cs/.

2.7. „Produktem“ se rozumí produkty uvedené v nabídce (objednávkovém formuláři).

2.8. „Poskytovatelem“ se rozumí společnost EO SECURITY s.r.o. se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 05182662: CZ05182662, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93979.

2.9. „Výsledné údaje“ jsou údaje související s užíváním Služeb Zákazníkem, které Poskytovatel využívá souhrnným a anonymizovaným způsobem, včetně statistických a výkonnostních informací souvisejících s provozem Služeb. Výsledná data nejsou součástí Údajů zákazníka.

2.10. „Služba“ je jakákoli služba uvedená v nabídce (objednávkovém formuláři), kterou Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi.

2.11. „Materiály třetích stran“ jsou materiály, dokumenty, data, produkty, služby nebo software, které nejsou ve vlastnictví Poskytovatele, včetně softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

2.12. „Pracovní den“ je kterýkoli den v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků definovaných v ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o ostatních svátcích, významných dnech a dnech pracovního klidu.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmět Smlouvy. Poskytovatel poskytne Zákazníkovi Službu nebo Produkt a Zákazník se zavazuje zaplatit za Službu nebo Produkt sjednanou cenu.

3.2. Požadavky a nabídky. Zákazník je oprávněn kdykoli vznést požadavek na poskytnutí Služeb nebo Produktů. Požadavek musí obsahovat minimálně popis Služby nebo Produktu, které mají být poskytnuty, požadované datum poskytnutí nebo délku období poskytování Služby, datum dodání Produktů a jejich množství. Poskytovatel může po obdržení žádosti učinit upřesňující dotazy a vyžádat si potřebné podklady. Po obdržení požadovaných dokumentů nebo případně po zodpovězení upřesňujících dotazů vypracuje Poskytovatel nabídku. Není-li uvedeno jinak, nabídka je platná po dobu 30 dnů ode dne jejího vypracování. Poskytovatel může žádost rovněž odmítnout, zejména pokud předmět žádosti přesahuje jeho odborné znalosti nebo z důvodu nedostatku kapacity.

4. UVEDENÍ DO PROVOZU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ

4.1. Místo a čas poskytování. Neujednají-li si strany písemně jinak:
a.) Místem poskytování Služby je sídlo Poskytovatele nebo jiné místo určené Poskytovatelem, přičemž pracovníci Poskytovatele poskytují Službu nebo zasílají své výstupy Zákazníkovi vzdáleným přístupem. Není-li Služba poskytována v místě podle předchozí věty, je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi cestovní a ubytovací náklady v rozsahu doloženém Poskytovatelem, nedohodnou-li se strany předem písemně na jiné výši náhrady;
b.) Má-li být Služba poskytnuta v určitém časovém období, je Poskytovatel oprávněn ji poskytnout v Pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin. Mimo tyto dny a časy není Poskytovatel povinen Službu poskytnout. Uvedené časy se vztahují k časovému pásmu středoevropského času (SEČ) a zohledňují případný letní/zimní čas.

4.2. Podmínky. Zákazník je povinen za účelem realizace Služby zajistit veškeré organizační podmínky nezbytné pro poskytování Služby v souladu s doporučeními Poskytovatele a poskytnout Poskytovateli součinnost požadovanou těmito Podmínkami a další součinnost nezbytnou pro řádné poskytování Služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od vyžádání. Uzavřením Smlouvy, případně vytvořením těchto dat, Zákazník převádí na Poskytovatele veškerá práva vztahující se k Výsledným údajům.

4.3. Podkladové dokumenty a pokyny. Zákazník odpovídá za pravdivost, přesnost a zákonnost předložených materiálů a za to, že se k nim neváží žádná práva třetích osoby, která by bránila jejich užití pro účely poskytování Služby. Brání-li nevhodné materiály nebo pokyny řádnému poskytování Služby, Poskytovatel pozastaví poskytování Služby do doby aktualizace materiálů nebo pokynu, přičemž po tuto dobu není Poskytovatel v prodlení. Trvá-li Zákazník na poskytování Služeb s využitím předložených podkladů nebo v souladu s pokynem, je Poskytovatel oprávněn písemně vyzvat Zákazníka, aby data aktualizoval, nebo Smlouvu s okamžitou platností vypovědět.

4.4. Práce navíc. Požaduje-li Zákazník jakékoli úpravy Služby nebo Produktu, které nejsou uvedeny v objednávce, jedná se o požadavek na práci navíc. Po obdržení takového požadavku navrhne Poskytovatel podmínky pro její dodání (zejména čas, cenu, požadavky na součinnost apod.). Nesouhlasí-li Poskytovatel s opakem, nemá jednání o práci navíc vliv na povinnost Zákazníka převzít Službu nebo Produkt a zaplatit sjednanou cenu. Dohodnou-li se strany na podmínkách, zaplatí Zákazník Poskytovateli cenu za práci navíc na základě faktury vystavené před zahájením práce navíc Poskytovatelem.

4.5. Předání. Nedohodnou-li se strany jinak, výstupy Služby (např. zpráva o výsledku bezpečnostních auditů, školení a konzultací nebo jiný písemný výstup dohodnutý stranami) může Poskytovatel předávat po částech a zasílat je Zákazníkovi e-mailem v elektronické podobě.

4.6. Akceptace. Zákazník je oprávněn do 3 dnů od dodání každého jednotlivého výstupu zkontrolovat, zda byly Služba nebo Produkt řádně poskytnuty. Ve stejné lhůtě je Zákazník povinen nahlásit případné vady. Zákazník je povinen Službu nebo Produkt převzít s výhradami nebo bez výhrad. Služba nebo Produkt jsou řádně poskytnuty, jakmile nastane některá z následujících skutečností:
a.) Zákazník potvrdí přijetí výstupu e-mailem;
b.) Od doručení dohodnutého výstupu uplynuly 3 dny a Zákazník v této lhůtě neoznámil žádné výhrady bránící jeho použití.

4.7. Pozastavení nebo ukončení. Poskytovatel může pozastavit, ukončit nebo jinak odmítnout poskytování Služby nebo Produktu Zákazníkovi, aniž by mu z toho vznikly jakékoli povinnosti nebo odpovědnost, jestliže:
a.) Poskytovatel obdrží soudní nebo vládní příkaz či jiný požadavek na pozastavení nebo ukončení poskytování Služby nebo se dozví, že vládní orgán nebo jiný orgán s právní pravomocí přijal nový nebo změnil stávající zákon, předpis, nařízení, výklad nebo rozhodnutí, které by učinilo plnění jakékoli části Smlouvy ze strany Poskytovatele nezákonným nebo jinak protiprávním;
b.) Poskytovatel se domnívá, že Zákazník nebo kterýkoli Oprávněný uživatel nedodržel Smlouvu nebo že se Zákazník podílel nebo se pravděpodobně bude podílet na podvodných nebo nezákonných činnostech, nebo
c.) Zákazník nezaplatí platby nebo poplatky ve lhůtě splatnosti.

4.8. Doba služby. Pokud je Služba sjednána jako opakující se služba a není-li dohodnuto jinak, je doba trvání pro takovou Službu 1 rok počínaje dnem uzavření Smlouvy. O stejnou dobu se doba poskytování Služby automaticky prodlužuje, a to i opakovaně. Nedohodnou-li se strany jinak, platí v případě prodloužení doby poskytování Služby u opakující se Služby stejné předběžné termíny plnění a cena za prodlouženou dobu se hradí na základě faktury vystavené nejpozději 30 dnů před uplynutím stávající doby poskytování Služby. K prodloužení období Služby nedojde, oznámí-li kterákoli ze stran písemně straně druhé nejméně 30 dnů před výročním dnem takového období Služby, že si již nepřeje období prodloužit.

5. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1. Spolupráce. Zákazník je povinen po celou dobu trvání Smlouvy:
a.) Umožnit pracovníkům Poskytovatele takový přístup do prostor a Systémů zákazníka, který je nezbytný pro zprovoznění nebo poskytování Služby, a
b.) Poskytovat veškerou součinnost a pomoc, kterou může Poskytovatel v rozumné míře požadovat, aby mohl vykonávat svá práva a plnit své povinnosti podle Smlouvy a v souvislosti s ní.

5.2. Zpoždění. Neposkytne-li Zákazník Poskytovateli součinnost nebo nesplní-li jinou povinnost vyplývající ze Smlouvy, jedná se o překážku, která brání Poskytovateli v plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy a opravňuje Poskytovatele pozastavit plnění Smlouvy. Doba trvání překážky, po kterou Poskytovatel nemůže plnit, se počítá od prvního dne, kdy překážka nastala, do okamžiku, kdy Zákazník informuje Poskytovatele o jejím odstranění. Lhůty pro plnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy se automaticky prodlužují o dobu trvání překážky a dobu nezbytnou k obnovení plynulosti. Neposkytnutí včasné součinnosti ze strany Zákazníka je podstatným porušením Smlouvy.

5.3. Zákaz přebírání pracovníků. Po dobu trvání Smlouvy a následující 2 roky po jejím ukončení nesmí Zákazník přímo ani nepřímo najímat nebo získávat (jinak než obecnou reklamou, která není určena konkrétně žádné osobě) pro zaměstnání nebo angažmá (jako smluvního partnera) žádnou osobu, která je v dané době nebo v předchozích 6 měsících zaměstnána nebo angažována u Poskytovatele, přičemž k tomu nesmí ani dopomáhat žádné jiné osobě. V případě porušení ustanovení tohoto oddílu má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu nebo náhradu škody (dle jeho volby) ve výši odměny, kterou Poskytovatel vyplatil příslušnému zaměstnanci nebo smluvnímu partnerovi v průběhu 6 měsíců před porušením.

6. POPLATKY A PLATBY

6.1. Cena. Zákazník uhradí Poskytovateli dohodnutou cenu. Povinnost hradit cenu nebo poplatky za Služby není vázána na skutečné užívání poskytovaných Služeb. Neužívá-li Zákazník poskytnuté Služby, není tím dotčeno právo Poskytovatele na zaplacení ceny v plné výši. Není-li výslovně dohodnuto jinak, jsou veškeré poplatky a platby za poskytované Služby nevratné a nezrušitelné.

6.2. Navýšení ceny. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude v případě prodloužení doby poskytování Služby a v případě Služby poskytované po dobu delší než 1 rok cena za poskytování Služby automaticky navyšována každoročně k výročnímu dni doby poskytování Služby nebo k jinému dni určenému Poskytovatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem. Nezveřejní-li Český statistický úřad tento údaj, použije se údaj, který jej nahradí nebo se mu nejvíce přiblíží. Poskytovatel je oprávněn fakturovat částku navýšení spolu s cenou nebo samostatnou fakturou. Bez ohledu na výše uvedené je Poskytovatel oprávněn měnit cenu, zavádět nové poplatky nebo zvyšovat poplatky za každé období prodloužení Služby u opakující se Služby, a to písemným oznámením Zákazníkovi před začátkem takového období.

6.3. Daně. Veškeré ceny, poplatky a jiné platby, které je Zákazník povinen hradit dle Smlouvy, jsou uvedeny bez DPH, jiných daní, celních a jiných poplatků. Bez omezení výše uvedeného, Zákazník je odpovědný za DPH, daně z prodeje a užívání, spotřební daně a jakékoli jiné podobné daně, cla a poplatky jakéhokoli druhu uložené jakýmkoli federálním, státním nebo místně příslušným regulačním orgánem z jakýchkoli částek splatných Zákazníkem podle této Smlouvy. Je-li Zákazník povinen provést jakoukoli srážku z platby poplatku (například odvést srážku daně z příjmu), musí tuto povinnost předem oznámit Poskytovateli. Nedohodnou-li se strany jinak, je Poskytovatel oprávněn navyšovat fakturované platby a poplatky tak, aby Poskytovatel vždy obdržel čistou částku bez jakýchkoli srážek nebo odpočtů.

6.4. Platba. Není-li dohodnuto jinak, zaplatí Zákazník Poskytovateli celou částku na základě faktury vystavené Poskytovatelem po uzavření Smlouvy a se splatností uvedenou na faktuře. Zákazník provádí veškeré platby bezhotovostním převodem, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. Poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení zálohy před poskytnutím Služeb nebo Produktů. V takovém případě není Poskytovatel povinen poskytnout Zákazníkovi Službu nebo Produkt, dokud není záloha uhrazena. Cena je uhrazena připsáním na bankovní účet Poskytovatele.

6.5. Opožděná platba. Neuhradí-li Zákazník jakoukoli platbu ve lhůtě splatnosti, pak kromě jiných opravných prostředků:
a.) Poskytovatel je oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení nebo nejvyšší sazbu povolenou příslušnými právními předpisy, je-li nižší;
b.) Zákazník uhradí Poskytovateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním jakýchkoli opožděných plateb nebo úroků, včetně nákladů na právní zastoupení, soudních poplatků a poplatků inkasní agentuře;
c.) Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, dokud nebudou uhrazeny veškeré platby po splatnosti a úroky z nich, aniž by mu z takového pozastavení vznikly jakékoli závazky nebo odpovědnost vůči Zákazníkovi nebo jakékoli jiné osobě.

7. DŮVĚRNOST

7.1. Důvěrné informace. V souvislosti s touto Smlouvou může každá ze stran jako „Sdělující strana“ sdělit nebo zpřístupnit Důvěrné informace druhé straně jako „Přijímající straně“. „Důvěrné informace“ jsou veškeré informace, které se skládají z technologií, bezpečnostních opatření, IT infrastruktury, plánů budov a prostor, obchodních tajemství, know-how, obchodních operací, plánů, strategií, zákazníků nebo cen, nebo se k nim vztahují.

7.2. Vyloučení. Důvěrné informace nezahrnují informace, které:
a.) Byly Přijímající straně známy bez omezení použití nebo zveřejnění před tím, než byly tyto informace sděleny nebo zpřístupněny Přijímající straně v souvislosti se Smlouvou;
b.) Byly nebo se staly obecně známými veřejnosti jinak než tím, že Přijímající strana nebo některý z jejích zástupců nedodržel podmínky Smlouvy;
c.) Přijímající strana vyvinula nezávisle na Důvěrných informacích nebo bez jejich použití, je-li schopna jejich nezávislost prokázat písemnými nebo jinými listinnými záznamy.

7.3. Ochrana Důvěrných informací. Podmínkou poskytnutí jakéhokoli přístupu k Důvěrným informacím je, že Přijímající strana:
a.) Nebude mít přístup k Důvěrným informacím ani je nebude používat jinak, než je nezbytné k výkonu jejích práv nebo plnění jejích povinností podle Smlouvy a v souladu s ní;
b.) S výjimkou případů, kdy je to povoleno, nezveřejní Důvěrné informace ani neumožní přístup k nim jiným osobám než svým zástupcům, kteří: (i) potřebují znát tyto Důvěrné informace pro účely výkonu práv nebo plnění povinností Přijímající strany podle Smlouvy a v souladu s ní; (ii) byli informováni o důvěrné povaze Důvěrných informací a povinnostech Přijímající strany podle oddílu 7; a (iii) jsou vázáni povinnostmi mlčenlivosti a omezeného používání Důvěrných informací, které poskytují přinejmenším stejnou ochranu jako podmínky stanovené v této Smlouvě.

7.4. Distribuce výstupů. Poskytovatel nesmí bez souhlasu Zákazníka distribuovat, zveřejňovat, půjčovat, pronajímat nebo vystavovat výstupy Služby (zejména zprávy) nebo informace v nich obsažené apod.

7.5. Povinné zveřejňování. Je-li Přijímající strana nebo kterýkoli z jejích zástupců podle platných právních předpisů nucen zveřejnit jakoukoli Důvěrnou informaci, může Přijímající strana zveřejnit pouze tu část Důvěrné informace, kterou je ze zákona povinna zveřejnit. V rozsahu stanoveném platnými právními předpisy je Přijímající strana povinna písemně informovat Sdělující stranu o takovém požadavku.

7.6. Termín. Povinnosti stran vyplývající z oddílu 7 trvají po celou dobu platnosti Smlouvy a následujících 5 let po jejím ukončení. Jedná-li se však o Důvěrné informace, které představují obchodní tajemství, povinnosti mlčenlivosti přetrvávají i po ukončení nebo vypršení platnosti Smlouvy, dokud tyto Důvěrné informace podléhají ochraně obchodního tajemství podle platných právních předpisů.

7.7. Dohoda o mlčenlivosti. Uzavřely-li strany mezi sebou samostatnou dohodu o mlčenlivosti, která zajišťuje ochranu Důvěrných informací alespoň ve stejném rozsahu jako v oddílu 7, ustanovení oddílu 7 se nepoužijí.

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

8.1. Vzájemná prohlášení a záruky. Smluvní strany prohlašují a zaručují straně druhé, že uzavření této Smlouvy jejich zástupci bylo řádně schváleno všemi nezbytnými podnikovými nebo organizačními opatřeními; a po uzavření a doručení oběma stranami bude Smlouva představovat platný právní závazek těchto stran, který bude vůči nim vymahatelný.

8.2. Záruky Zákazníka. Zákazník zaručuje, že:
a.) poskytování Služby v místě jejího poskytování neporušuje práva třetích stran, zejména práva duševního vlastnictví, práva na soukromí nebo povinnosti vyplývající ze zákona;
b.)vlastní potřebná práva a souhlas ve vztahu k Údajům zákazníka tak, aby Údaje zákazníka, které Poskytovatel obdržel a které jsou zpracovávány v souladu se Smlouvou, neporušovaly, nezneužívaly ani jinak nenarušovaly práva duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí ani jiná práva třetích osob a platné právní předpisy;
c.)Poskytovatel je oprávněn vstupovat do místa poskytování Služby a je oprávněn přistupovat ke všem systémům kontrolovaným v rámci poskytování Služby, ať už se jedná o software, hardware nebo sítě, a to ve vlastnictví nebo v provozu jak Zákazníka, tak třetí strany; a
d.) třetí osoby (zejména provozovatel budovy a další osoby, které mohou být poskytováním Služby dotčeny) nebudou považovat poskytování Služby za porušení svých právem chráněných zájmů a nebudou v tomto směru podnikat žádné kroky vůči Poskytovateli (např. nebudou volat policii, nebudou podávat na Poskytovatele trestní oznámení apod.).

8.3. Zřeknutí se záruk. Všechny služby a produkty jsou poskytovány „tak, jak jsou“. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy poskytovatel výslovně odmítá veškeré předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví a neporušování práv a veškeré záruky vyplývající z obchodního styku, zvyklostí nebo obchodní praxe. Bez omezení výše uvedeného poskytovatel neposkytuje žádnou záruku, že služba nebo jakékoli produkty či výsledky jejich užívání budou splňovat požadavky zákazníka nebo jakékoli jiné osoby, budou dostupné nebo budou fungovat bez přerušení, dosáhnou jakéhokoli zamýšleného výsledku, budou kompatibilní nebo budou fungovat s jakýmkoli softwarem, systémem nebo jinou službou či produktem, nebo budou bezpečné, přesné, úplné, bez škodlivého kódu nebo bez chyb. Všechny materiály třetích stran jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a jakákoli prohlášení nebo záruky týkající se materiálů třetích stran jsou výhradně mezi zákazníkem a vlastníkem nebo distributorem materiálů třetích stran. Služba nenahrazuje potřebu zákazníka udržovat pravidelné zálohy dat nebo redundantní datové archivy. Poskytovatel nenese žádnou povinnost ani odpovědnost za jakoukoli ztrátu, změnu, zničení, poškození, nebo obnovu dat zákazníka.

8.4. Problémy s přenosem dat. Poskytovatel neodpovídá za jakákoli zpoždění, selhání doručení nebo jiné ztráty či škody vyplývající z přenosu dat prostřednictvím komunikačních sítí a zařízení, včetně internetu, a Zákazník bere na vědomí, že Služby a dokumenty mohou podléhat omezením, zpožděním a jiným problémům spojeným s používáním takových komunikačních zařízení.

8.5. Problémy s přenosem dat. Poskytovatel neodpovídá za jakákoli zpoždění, selhání doručení nebo jiné ztráty či škody vyplývající z přenosu dat prostřednictvím komunikačních sítí a zařízení, včetně internetu, a Zákazník bere na vědomí, že Služby a dokumenty mohou podléhat omezením, zpožděním a jiným problémům spojeným s používáním takových komunikačních zařízení.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Poruchy způsobené Službou a Produkty. Zákazník bere na vědomí, že některé Služby a Produkty poskytované Poskytovatelem mají invazivní charakter a mohou způsobit přerušení provozu, narušení funkce, technickou poruchu nebo selhání zařízení dotčeného Službou nebo Produkty, ztrátu nebo narušení integrace dat v zařízení dotčeném Službou nebo Produkty nebo v zařízení k nim připojeném, zejména v důsledku rušení, přetížení zařízení nebo v důsledku konfigurace zařízení v rozporu s běžnými nebo osvědčenými postupy. Poskytovatel ani jeho Přidružené osoby proto neodpovídají za jakoukoli újmu, škodu, ušlý zisk, ztrátu a poškození zařízení nebo Systémů zákazníka, přerušení nebo omezení provozu nebo poruchy funkčnosti zařízení nebo softwaru, ztrátu nebo poškození dat způsobené Zákazníkovi nebo třetí straně v souvislosti s poskytováním Služby nebo Produktů. To neplatí v případě, kdy byly Služba nebo Produkty poskytnuty s úmyslem způsobit škodu nebo v případě hrubé nedbalosti.

9.2. Vady služby. Služba je vadná pouze v případě, že nesplňuje specifikace uvedené ve Smlouvě nebo jejích přílohách. Za vadu nelze považovat, není-li při řádném výkonu Služby zjištěn odposlech nebo jiné zařízení, incident, zranitelnost, hrozba, riziko nebo jiná skutečnost či informace, jejichž zjištění bylo předmětem poskytované Služby. Poskytne-li Poskytovatel Zákazníkovi jakoukoli záruku na dodanou Službu, tato záruka se nevztahuje na problémy vzniklé nebo související s užíváním výstupů Služby jiným, než jak je uvedeno v Dokumentaci Služby nebo sděleno v pokynu adresovaném Zákazníkovi, změny provedené ve Službě Zákazníkem nebo třetí stranou, jakož ani na problémy vyplývající z nesprávných informací poskytnutých Zákazníkem nebo z nedbalosti či porušení Smlouvy Zákazníkem nebo z jakékoli jiné okolnosti či příčiny, kterou Poskytovatel nemůže ovlivnit.

9.3. Práva z vadného plnění. Zákazník je povinen oznámit jakékoli vady v době převzetí Produktů nebo Služby nebo v záruční době, byla-li sjednána záruka. Poskytovatel neručí za vady oznámené později a práva z vad oznámených po uplynutí doby podle předchozí věty zanikají. Vady potvrzené Poskytovatelem odstraní Poskytovatel jejich opravou. Nedohodnou-li se strany jinak, činí tato doba 30 pracovních dnů. Je-li vada dle názoru Poskytovatele neodstranitelná, může Poskytovatel místo jejího odstranění poskytnout Zákazníkovi slevu z ceny, Službu znovu poskytnout nebo od Smlouvy či její části odstoupit.

9.4. Limity servisních výstupů. V maximálním rozsahu stanoveném zákonem nenese Poskytovatel ani jeho Přidružené osoby odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, nemožnost použít výstup ze Služby, zpoždění v poskytování výstupu ze Služby nebo škodu způsobenou nezjištěním nebo neodhalením jakéhokoli odposlechu nebo jiného zařízení, incidentu, zranitelnosti, hrozby, rizika nebo jiné skutečnosti nebo informace, jejichž zjištění bylo předmětem poskytované Služby, včetně, ale nikoli výhradně, skutečnosti, že takový odposlech nebo jiné zařízení, skutečnost nebo informace byly v době poskytování služby neznámé nebo málo známé.

9.5. Vyloučení škody. V maximálním rozsahu stanoveném platnými právními předpisy nebude v žádném případě poskytovatel ani jejho přidružené osoby, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb nebo dodavatelé nést odpovědnost na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem na základě jakékoli právní teorie nebo teorie spravedlnosti, včetně porušení smlouvy, protiprávního jednání (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo za jakoukoli: (a) ztrátu výroby, užívání, obchodní ztrátu, ztrátu výnosů a zisku nebo snížení hodnoty; (b) poruchu, nemožnost užívání nebo ztrátu, přerušení nebo zpoždění služeb; (c) ztrátu, poškození, nebo obnovení dat, narušení dat nebo zabezpečení systému; (d) náklady na výměnu zboží nebo služeb; (e) ztrátu dobrého jména nebo pověsti; (f) náhodné, příčinné, nepřímé, exemplární, zvláštní, nebo zvýšené škody, bez ohledu na to, zda byl uživatel upozorněn na možnost takových ztrát či škod nebo takových ztrát nebo zda bylo možné takové ztráty nebo škody předvídat z jiných důvodů, a bez ohledu na to, že jakýkoli dohodnutý nebo jiný prostředek nápravy nesplnil svůj účel.

9.6. Limit peněžní odpovědnosti. V maximálním rozsahu stanoveném platnými právními předpisy v žádném případě nepřesáhne kolektivní souhrnná odpovědnost poskytovatele a jeho přidružených osob, poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb a dodavatelů vyplývající ze smlouvy nebo s ní související, ať už vznikla na základě porušení smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jiné právní či spravedlivé teorie, 10 % částek zaplacených poskytovateli na základě smlouvy v období 12 měsíců předcházejících události, která vedla ke vzniku nároku nebo 1 000 USD, podle toho, která částka je nižší. Výše uvedená omezení platí i v případě, že některý z prostředků nápravy nesplnil svůj účel.

10. ODŠKODNĚNÍ

10.1. Odškodnění Zákazníka. Zákazník odškodní, brání a zbaví odpovědnosti Poskytovatele a jeho Přidružené osoby a každého z příslušných vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců Poskytovatele před jakoukoli ztrátou, škodou, nárokem, žalobou, rozsudkem, vyrovnáním, úrokem, sankcí, pokutou, náklady nebo výdaji, včetně poplatků za právní zastoupení a nákladů na vymáhání jakéhokoli práva na odškodnění podle této Smlouvy, které vznikly v důsledku jakéhokoli jednání třetí strany na základě:
a.) Údajů Zákazníka, včetně jakéhokoli jejich zpracování Poskytovatelem nebo jeho jménem v souladu se Smlouvou;
b.) Tvrzení o skutečnostech, které by, jsou-li pravdivé, představovaly porušení jakéhokoli prohlášení, záruk, ujednání nebo závazků ze strany Zákazníka; nebo
c.) Nedbalosti nebo zaviněného jednání nebo opomenutí (včetně nedbalosti nebo úmyslného pochybení) ze strany Zákazníka, jakéhokoli Oprávněného uživatele nebo jakékoli třetí strany jménem Zákazníka nebo jakéhokoli Oprávněného uživatele v souvislosti se Smlouvou.

10.2. Postup odškodnění. Poskytovatel je povinen neprodleně písemně informovat Zákazníka o všech úkonech, za které má dle svého názoru nárok na odškodnění. Poskytovatel usilující o odškodnění (dále jen „poškozený“) je povinen spolupracovat se Zákazníkem (dále jen „škůdce“) na své náklady. Škůdce neprodleně převezme kontrolu nad obhajobou a najme si k jejímu vedení právního zástupce, který je pro poškozeného přiměřeně přijatelný, a to na vlastní náklady. Poškozený je oprávněn účastnit se řízení s právním zástupcem dle vlastního výběru. Škůdce nesmí žalobu urovnat bez předchozího písemného souhlasu poškozeného. Pokud škůdce nepřevezme nebo odmítne převzít kontrolu nad obhajobou takového jednání, má poškozený právo, nikoli však povinnost, bránit se proti takovému jednání, včetně urovnání, a to v každém případě takovým způsobem a za takových podmínek, jaké bude považovat za vhodné. Neplnění povinností podle tohoto oddílu ze strany poškozeného nezbavuje škůdce jeho povinností.

11. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

11.1. Doba platnosti. Není-li dohodnuto jinak, doba platnosti Smlouvy počíná dnem jejího uzavření. Byla-li pro poskytování Služeb sjednána doba (období Služby), Smlouva nezanikne před koncem této doby, pokud Smlouva nebude ukončena dříve podle výslovných ustanovení Smlouvy. Totéž platí i v případě, že je sjednáno prodloužení nebo obnovení doby poskytování Služby.

11.2. Ukončení. Kromě jakéhokoli jiného práva na výslovné ukončení stanoveného ve Smlouvě:
a.) Poskytovatel je oprávněn Smlouvu s účinností vypovědět na základě písemného oznámení Zákazníkovi, pokud Zákazník: (i) neuhradí jakoukoli částku ve lhůtě splatnosti podle této Smlouvy nebo (ii) poruší kteroukoli z povinností podle oddílů 6.3 nebo 7;
b.) Kterákoli ze smluvních stran může s účinností vypovědět Smlouvu na základě písemného oznámení druhé straně, pokud druhá smluvní strana závažně poruší Smlouvu a takové porušení nelze napravit nebo zůstane nezhojeno 30 dnů poté, co smluvní strana, která Smlouvu neporušila, písemně upozorní stranu, která Smlouvu porušila;
c.) Kterákoli ze smluvních stran může s okamžitou platností ukončit Smlouvu na základě písemného oznámení druhé straně, pokud se druhá strana: (i) stane insolventní nebo je obecně neschopná hradit své dluhy nebo je nehradí v době jejich splatnosti; (ii) podá nebo proti ní byl podán návrh na dobrovolný nebo nedobrovolný úpadek nebo se jinak stane předmětem dobrovolného nebo nedobrovolného řízení podle jakéhokoli domácího nebo zahraničního zákona o úpadku nebo insolvenci; (iii) provede nebo usiluje o provedení obecného postoupení pohledávek ve prospěch svých věřitelů; nebo (iv) požádá o jmenování správce konkurzní podstaty, správce, opatrovníka nebo podobného zástupce, který byl jmenován rozhodnutím příslušného soudu, aby převzal správu nebo prodal jakoukoli podstatnou část jejího majetku nebo podniku.

11.3. Účinek. Po skončení platnosti nebo ukončení Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak:
a.) Práva a licence udělené Poskytovatelem Zákazníkovi podle této Smlouvy s okamžitou platností zanikají;
b.) Poskytovatel může zničit a trvale vymazat všechna data a Důvěrné informace Zákazníka, s tím, že pro přehled se tato povinnost nevztahuje na žádná Výsledná data;
c.) Zákazník okamžitě ukončí veškeré užívání Služeb a do 15 dnů nebo na písemnou žádost Poskytovatele trvale vymaže Důvěrné informace Poskytovatele ze všech Systémů zákazníka a písemně potvrdí Poskytovateli, že tuto povinnost splnil;
d.) Poskytovatel může zamezit přístupu Zákazníka a Oprávněného uživatele ke Službám,

11.4. Podmínky přetrvání. Práva a povinnosti smluvních stran ve Smlouvě, které by ze své podstaty měly přetrvat i po ukončení nebo vypršení platnosti Smlouvy, přetrvají i po vypršení nebo ukončení Smlouvy.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Úplnost Smlouvy. Smlouva představuje výhradní a úplnou dohodu Poskytovatele a Zákazníka s ohledem na její předmět a nahrazuje všechny předchozí a současné smlouvy týkající se takového předmětu. V případě rozporu mezi dokumenty tvořícími Smlouvu se dokumenty použijí v následujícím pořadí: (i) objednávkový formulář, (ii) Zvláštní podmínky, (iii) Všeobecné obchodní podmínky, (iv) zbývající dokumenty v pořadí, v jakém se vyskytují v Podmínkách.

12.2. Postoupení. Žádná ze stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany postoupit ani jinak převést žádná ze svých práv nebo povinností vyplývajících ze Smlouvy, za předpokladu, že Poskytovatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka na kteroukoli Přidruženou osobu.

12.3. Vyšší moc. Poskytovatel nebude v žádném případě odpovědný za jakékoli selhání nebo prodlení v plnění Smlouvy, pokud a v rozsahu, v jakém je toto selhání nebo zpoždění způsobeno okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu Poskytovatele, včetně vyšší moci, povodní, požáru, zemětřesení, války, terorismu, kybernetického útoku (včetně DDoS), invaze, embarga, stávky, přijímání zákonů, včetně uvalení embarga, omezení vývozu nebo dovozu, kvóty nebo jiného omezení nebo zákazu nebo jakéhokoli úplného nebo částečného ukončení činnosti vlády nebo národního či regionálního nedostatku v oblasti energie, telekomunikací nebo dopravy. Poskytovatel může ukončit Smlouvu nebo její část, trvá-li událost vyšší moci po dobu 30 a více dnů.

12.4. Změny. Kterákoli ze smluvních stran může v případě potřeby navrhnout změny Smlouvy. V případě návrhu Zákazníka Poskytovatel zváží, zda je proveditelný a jaký vliv by jeho realizace měla na dodací lhůtu nebo cenu. Poskytovatel je oprávněn žádost o změnu odmítnout. Sjednání změn nemá vliv na povinnost Poskytovatele nadále poskytovat Službu, ledaže Poskytovatel usoudí, že pokračování v provádění díla by bylo nepraktické, a v takovém případě poskytování Služby pozastaví.

12.5. Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn podmínky (včetně příloh) dle vlastního uvážení revidovat a aktualizovat. Všechny změny jsou účinné k uvedenému datu a vztahují se na veškerý přístup ke Službě a jejímu užívání. Změny v podmínkách budou Zákazníkovi oznámeny e-mailem. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou, je oprávněn Smlouvu vypovědět s 30denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi, s tím, že výpověď musí být doručena Poskytovateli dříve než ke dni účinnosti změny. V případě výpovědi podle tohoto oddílu platí po dobu výpovědní lhůty aktuální Podmínky. Pokračování v užívání Služby po datu účinnosti změny znamená, že Zákazník změny přijímá a souhlasí s nimi.

12.6. Oznámení. Strany mohou změnit své kontaktní osoby, kontaktní údaje a kompetence. Pro tyto účely postačí písemné oznámení této změny druhé straně. Požadavek písemné formy je splněn, je-li elektronický text s prostým elektronickým podpisem doručován na e-mailovou adresu druhé smluvní strany, případně jinými elektronickými prostředky dohodnutými smluvními stranami.

12.7. Reference. Poskytovatel může umístit obchodní název Zákazníka, logo, ochrannou známku nebo jakékoli jiné označení na své webové stránky v sekci doporučení a použít je jako referenci ve svých nabídkách a na sociálních sítích.

12.8. Oddělitelnost. Je-li jakékoli ustanovení Smlouvy neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné v jakékoli jurisdikci, tato neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost neovlivní žádnou jinou podmínku nebo ustanovení. Po takovém zjištění, že jakákoli podmínka nebo jiné ustanovení je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, budou Poskytovatel a Zákazník v dobré víře jednat o úpravě Smlouvy tak, aby byl v co největší míře naplněn původní záměr.

12.9. Rozhodné právo; příslušnost. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. K řešení veškerých sporů, které vznikly nebo mohou vzniknout v souvislosti se Smlouvou, jsou příslušné soudy České republiky. Místně příslušný je soud, v jehož obvodu má Poskytovatel sídlo.

ŘÍLOHA 1

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY DODÁVEK PRODUKTŮ

1. POUŽITELNOST

1.1. Tyto Zvláštní podmínky pro dodávky produktů (dále jen „Produktové podmínky“) platí společně s Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Všeobecné podmínky“) na dodávku Produktů Poskytovatelem Zákazníkovi.

1.2. Práva a povinnosti stran neupravené těmito Produktovými podmínkami se řídí Všeobecnými podmínkami Poskytovatele. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a Produktovými podmínkami mají aplikační přednost ustanovení Produktových podmínek.

2. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

2.1. Vlastnické právo k Produktu přechází na Zákazníka až po uhrazení celkové ceny a dodání Produktu.

3. DODÁNÍ, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

3.1. Poskytovatel se bude v dobré víře snažit dodat Produkty uvedené v objednávce. Termíny uvedené v objednávce však nejsou závazné. Poskytovatel má právo po potvrzení objednávky kdykoli změnit termíny písemným oznámením Zákazníkovi s uvedením nových termínů dodání (zejména v případech, kdy dochází ke zpožděním nebo nedostatkům v dodavatelském řetězci Poskytovatele).

3.2. Všechny Produkty jsou odesílány na základě dohodnuté dodací parity za podmínek INCOTERMS 2020 uvedených v objednávce. Nejsou-li podmínky INCOTERMS v objednávce uvedeny, budou Produkty dodány podle EXW INCOTERMS 2020.

3.3. V případě, že Zákazník bude dále poskytovat Produkty dodané Poskytovatelem svému zákazníkovi, nevznikají Poskytovateli z tohoto vztahu vůči Zákazníkovi žádné závazky, s výjimkou případů, kdy Poskytovatel bude přímou smluvní stranou.

3.4. Nebezpečí škody a ztráty Produktů přechází na Zákazníka za podmínek vybrané doložky INCOTERMS. Nejsou-li v objednávce uvedeny podmínky INCOTERMS, přechází odpovědnost za poškození a ztrátu Produktů na Zákazníka v okamžiku, kdy Poskytovatel předá Produkty dopravci. Okamžikem přechodu odpovědnosti za nebezpečí škody a ztráty na Produktech se rozumí, že od tohoto okamžiku nese Zákazník veškeré následky související se ztrátou, zničením, poškozením nebo jakýmkoli zhoršením Produktů.

3.5. Zajišťuje-li přepravu Produktů Zákazník, reklamaci Produktů poškozených nebo ztracených během přepravy, nedostatků nebo chyb při přepravě musí uplatnit u přepravce ihned po obdržení. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za poškození během přepravy. Zajišťuje-li přepravu Produktů Poskytovatel, musí Zákazník uplatnit uvedené reklamace dle předchozí věty přímo u Poskytovatele ihned po obdržení.

4. BALENÍ VÝROBKŮ, SKLADOVÁNÍ

4.1. Není-li v objednávce výslovně dohodnuto jinak, jakýkoli obal dodaný Poskytovatelem je určen pouze k ochraně Produktů za běžných podmínek přepravy a po běžnou dobu přepravy. K ceně budou připočteny náklady na případné speciální balení nebo speciální manipulaci na základě požadavků a přání Zákazníka. Zákazník je povinen hradit náklady na přebalení Produktů v případě požadavku na změnu balení (množství nebo způsobu) méně než 2 dny před expedicí.

4.2. Zpozdí-li se zásilka z důvodů na straně Zákazníka nebo poskytne-li Zákazník Poskytovateli nepřesné, neúplné nebo zavádějící informace a Produkty nemohou být z tohoto důvodu dodány, nebo v případě, že Poskytovatel musí Produkty skladovat namísto Zákazníka, je Zákazník povinen uhradit skladné a veškeré další dodatečné náklady spojené s takovým zpožděním, nedoručením nebo opakovaným doručením.

5. KONTROLA A PŘEJÍMÁNÍ PRODUKTŮ

5.1. Produkty se považují za převzaté okamžikem vyložení Produktů na dodací adrese uvedené v objednávce, pokud Zákazník do 24 hodin po vyložení nesdělí Poskytovateli písemně e-mailem opak. Po uplynutí této doby se má za to, že Zákazník neodvolatelně přijal Produkty, pokud nebyly přijaty dříve, bez závad. Po takovém přijetí nemá Zákazník právo z jakéhokoli důvodu odmítnout Produkty nebo jejich přijetí odvolat. Upozorní-li Zákazník Poskytovatele ve výše uvedené době na jakékoli neodpovídající Produkty, Poskytovatel podle svého přiměřeného uvážení určí, zda je toto upozornění oprávněné. Neoznámí-li Zákazník vadu včas, ztrácí právo na jakýkoli nárok z vadného plnění.

5.2. Zjistí-li Poskytovatel, že takové Produkty jsou nevyhovující, dle vlastního uvážení je vymění, opraví nebo vrátí Zákazníkovi jejich cenu.

5.3. Bude-li k tomu Zákazník vyzván, zašle všechny nevyhovující Produkty do provozovny Poskytovatele na adrese Londýnská 730/59, 120 00, Praha, Česká republika, nebo na jiné místo, které Poskytovatel Zákazníkovi písemně nařídí. Pokud Poskytovatel využije možnosti vyměnit nevyhovující Produkty, zašle nové/opravené Produkty na dodací adresu Zákazníka uvedenou v příslušné objednávce.

5.4. V případě, že si Zákazník přeje vrátit Produkty dodané Poskytovatelem (např. v situaci, kdy si Zákazník objednal více Produktů, než využije), není Poskytovatel povinen převzít Produkty od Zákazníka zpět, ledaže to bylo předem dohodnuto. Je pouze na uvážení Poskytovatele, zda a za jakých podmínek převezme Produkty od Zákazníka zpět.

5.5. Jelikož některé Produkty mohou být velmi specifické, je Zákazník povinen se předem seznámit s tím, jak fungují. Za vadu se nepovažuje, pokud Produkty zcela nesplňují očekávání Zákazníka nebo nemají očekávané vlastnosti, ačkoli Zákazník byl během komunikace výslovně upozorněn, že Produkty fungují např. pouze na určitou vzdálenost, v kombinaci s jinými Produkty apod. V těchto případech se rovněž nejedná o podstatné porušení Smlouvy.

6. DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM

6.1. Některé Produkty mohou obsahovat software nebo jiný obsah, který představuje dílo chráněné autorským právem. Aby mohl Zákazník taková autorská díla používat, může v některých případech jejich poskytovatel požadovat po Zákazníkovi souhlas s licenčními a dalšími podmínkami. Zákazník vyjádřením souhlasu se Všeobecnými podmínkami zároveň vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami užití autorských děl, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 těchto Produktových podmínek. Poskytovatel může také vyžadovat souhlas s těmito podmínkami při používání Produktů. Zákazník bere na vědomí, že pokud následně během používání Produktů neudělí souhlas s podmínkami použití nebo tento souhlas odvolá, bude to mít za následek nemožnost užití autorských děl; stejný následek může nastat, změní-li Poskytovatel podmínky pro užití autorských děl a Zákazník se změnami nebude souhlasit. V žádném takovém případě není Poskytovatel povinen nahradit Zákazníkovi škodu, která mu tím vznikne a Zákazníkovi nevzniká právo na vrácení Produktů.

7. ZÁRUKA

7.1. Poskytovatel poskytuje na Produkty záruku. Délka záruky činí 12 měsíců ode dne přechodu odpovědnosti za škody na Produktech, není-li mezi stranami ujednáno jinak. Jsou-li součástí Produktů baterie, je na baterie poskytována záruka pouze po dobu 6 měsíců od data přechodu odpovědnosti za škody. Záruční doba se prodlužuje o dobu mezi uplatněním práv a opravou nebo výměnou Produktů.

7.2. Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě, včetně vad materiálu použitého při výrobě Produktů. Záruka se však nevztahuje na případy, kdy byla vada způsobena:
a.) Instalací Produktů v rozporu s dodaným návodem k instalaci;
b.) Používáním Produktů mimo doporučené oblasti použití;
c.) Zacházením s Produkty v rozporu s návodem nebo v rozporu se zásadami běžné zručnosti nebo v důsledku nehody či úmyslného jednání Zákazníka nebo třetí osoby odlišné od Poskytovatele;
d.) Běžným opotřebením, které má za následek ztrátu původních vlastností některých částí Produktů nebo Produktů jako celků;
e.) V důsledku použití náhradních dílů nebo příslušenství, které Poskytovatel nebo výrobce neoznačil za kompatibilní nebo které byly opotřebeny;
f.) Přepravou Produktů nebo jejich nesprávným skladováním;
g.) Úpravou Produktů, neschválil-li takovou úpravu Poskytovatel, včetně úprav a oprav provedených osobou odlišnou od Poskytovatele, pokud tuto osobu Poskytovatel nedoporučil či neschválil.

7.3. Uplatní-li Zákazník nárok ze záruky, má následující práva ze záruky vyplývající:
a.) Právo na opravu Produktů, přičemž místo opravy určí Poskytovatel;
b.) Právo na dodání Produktů, přičemž místo dodání určí Poskytovatel a Zákazník je povinen vrátit vadné Produkty před výměnou;
c.) Právo na dodání náhradních dílů Produktů, pokud to povaha dílů umožňuje, přičemž místo dodání určí Poskytovatel a Zákazník je povinen vrátit vadný díl před výměnou;
d.) Právo na vrácení ceny oproti vrácení Produktů;
e.) Právo na slevu z ceny Produktů odpovídající rozsahu jejich vady.

7.4. Poskytovatel má právo volby způsobu řešení reklamace, přičemž vždy zvolí takové řešení, které je nejvhodnější ve vztahu ke konkrétní vadě. Poskytovatel rovněž určí dobu pro plnění uplatněné reklamace. Vznikne-li Zákazníkovi v průběhu reklamace škoda, není Poskytovatel povinen ji nahradit. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s Produkty, které jsou vadné ve smyslu této záruky.

7.5. Pokud se dané Produkty nadále nevyrábí nebo nejsou v době uplatnění reklamace na trhu dostupné nebo nejsou dostupné ve stejném provedení (zejména v barvě nebo ve stejné povrchové úpravě či technické specifikaci), je Poskytovatel oprávněn dodat jiné Produkty plnící stejnou funkci jako Produkty původní.

7.6. Práva ze záruky musí být uplatněna u Poskytovatele, a to písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo na e-mailovou adresu office@eo-security.com.

7.7. Práva ze záruky musí být uplatněna v záruční době, ale vždy bez zbytečného odkladu poté, co byla vada, na kterou se záruka vztahuje, zjištěna nebo ji bylo možné zjistit při vynaložení obvyklé péče.

7.8. K uplatnění práv ze záruky musí být přiloženy všechny dokumenty prokazující existenci těchto práv, zejména doklad o koupi nebo jiném nabytí Produktů, záruční list (byl-li s Produkty dodán), doklad o údržbě a doklad o neexistenci výluk ze záruky. Reklamace může být uznána při nedoložení dokladu o koupi nebo jiném způsobu nabytí Produktů, záruční doba se však v tomto případě počítá od data fakturace Produktů.

7.9. Po vrácení Produktů je Poskytovatel zkontroluje a uloží do skladu. Rozhodne-li, že se na vadu záruka nevztahuje a reklamace nebude uznána, je oprávněn požadovat po Zákazníkovi částku ve výši 25 % z ceny Produktů za provedení kontroly a uskladnění. Poskytovatel je rovněž oprávněn účtovat náhradu veškerých nákladů vzniklých z důvodu neoprávněného, neplatného, opožděného nebo nepřiměřeného uplatnění práv ze záruky.

7.10. Náklady na přepravu Produktů Poskytovateli nese Zákazník.

8. PRODUKTY PRO VLÁDU

8.1. Zákazník si může zakoupit i Produkty, které jsou označeny jako „Produkty pro vládu.“ Takto označené Produkty nejsou určeny pro užití v civilním sektoru, ale pro subjekty (s příslušnými výjimkami), jako jsou bezpečnostní složky, bezpečnostní agentury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a další složky státní správy. Mohou je používat i soukromé subjekty, které obdržely příslušnou výjimku a povolení. Mohou být rovněž vyváženy do zemí mimo Evropskou unii, je-li dovoz těchto Produktů v souladu s místními předpisy. Nemohou však být dodávány do zemí nebo subjektům, které jsou uvedeny na sankčním seznamu.

8.2. Produkty pro vládu jsou zejména aktivní zařízení – vysílače využívající kmitočtová pásma, na kterých nelze tyto Produkty používat na území České republiky ani jiných členských států Evropské unie bez povolení Českého telekomunikačního úřadu nebo příslušného orgánu jiného státu.

8.3. Objednáním a zakoupením Produktů pro vládu bere Zákazník plně na vědomí povahu těchto Produktů. Zákazník rovněž deklaruje, že nakupuje Produkty pro vývoz mimo Evropskou unii nebo za účely uvedenými v bodě 8.1 Produktových podmínek. Zákazník v žádném případě nebude tyto Produkty dále prodávat nebo používat v Evropské unii bez řádného povolení.

8.4. Nespadá-li Zákazník pod rozsah působnosti uvedený v bodě 8.1 Produktových podmínek a nakupuje-li Produkty pro třetí osobu, je povinen předložit Poskytovateli potvrzení koncového uživatele prokazující, že tento koncový uživatel pod uvedený rozsah působnosti spadá.

8.5. Poruší-li Zákazník podmínky uvedené v tomto článku, nese výhradní odpovědnost za provoz těchto Produktů, jakož i za jejich uvádění na trh Evropské unie. Zákazník tedy ponese sankce spojené jak s prodejem, tak s používáním Produktů v Evropské unii. Bude-li v důsledku užívání Produktů dle tohoto článku v rozporu s výše uvedeným uložena Poskytovateli jakákoli správní sankce, pokuta nebo náhrada škody, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli náklady tím vzniklé v plné výši, a to do 14 dnů ode dne, kdy Poskytovatel oznámí existenci nároku nebo povinnosti úhrady.

PŘÍLOHA 2

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO AUDIT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

1. POUŽITELNOST

1.1. Tyto Zvláštní podmínky pro penetrační testování a skenování zranitelností (dále jen „Zvláštní podmínky”) s vztahují společně se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Všeobecné podmínky”) na audity kybernetické bezpečnosti poskytované Poskytovatelem Zákazníkovi.

1.2. Práva a povinnosti stran neupravené těmito Zvláštními podmínkami se řídí Všeobecnými podmínkami. V případě rozporu mezi Zvláštními a Všeobecnými podmínkami mají aplikační přednost ustanovení Zvláštních podmínek.

2. DEFINICE

2.1. CÍl označuje specifický systém, aplikaci nebo síť, případně jejich část nebo rozhraní, u nichž se během penetračního testování posuzují zranitelnosti.

2.2. Skenje Služba vyhledávání, správy a skenování zranitelností, kterou Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi ve stávající podobě.

2.3. Službou pro účely těchto Zvláštních podmínek rozumíme výhradně penetrační testování a skenování zranitelností.

3. SLUŽBY A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1. Doba provádění. Neujednají-li si Poskytovatel a Zákazník písemně jinak, je Poskytovatel oprávněn provádět:
a.) Manuální zpracování dle vlastního uvážení v pracovních dnech od 09:00 do 17:00 hod. Poskytovatel může účtovat příplatek za provedení testování mimo výše uvedené dny a časy.
b.) Automatizované procesy dle vlastního uvážení kterýkoli den v týdnu, a to v jakýkoli čas od 00:00 do 23:59 hod.
Poskytovatel není povinen poskytovat Službu mimo výše uvedené dny a časy. Uvedené časy se vztahují k časovému pásmu středoevropského času (SEČ) a zohledňují případný letní / zimní čas.

3.2. Výjimky z testování. Neujednají-li si Poskytovatel a Zákazník písemně jinak, Poskytovatel není oprávněn:
a.) Testovat Cíle penetračního testování, které nebyly dohodnuty jako Cíle se Zákazníkem, nebo
b.) Kdykoli provádět záměrné testování odepření Služby (DoS).

3.3. Ukončení testování. Zákazník je oprávněn kdykoli test zastavit, přičemž Poskytovatel testování ukončí, jakmile to bude rozumně možné. Přerušení testování na základě žádosti nezbavuje Zákazníka povinnosti zaplatit cenu za celé testování.

3.4. Limity výstupů Služby. Zákazník bere na vědomí, že:
a.) Poskytl-li mu Poskytovatel před zahájením testování odhad délky trvání Služby, nejedná se o zaručenou dobu trvání. Úplné a kompletní testování může vyžadovat další práce, které nejsou zahrnuty v původní ceně a které bude Zákazník povinen uhradit ve výši standardní hodinové sazby.
b.) Poskytovatel identifikuje pouze zranitelnosti, které jsou již známy k datu provedení testů a které je možné odhalit pomocí řady testovacích nástrojů a metodik nasazených Poskytovatelem. Zákazník bere na vědomí, že je v povaze penetračního testování, že mohou existovat zranitelnosti, které budou odhaleny v budoucnu nebo za použití alternativních nástrojů a metodik útoku, z nichž žádná nemohla být v době testování běžně identifikována, a proto souhlasí s tím, že nebude nyní ani v budoucnu činit Poskytovatele odpovědným za neodhalené zranitelnosti nebo skutečnost, že nebyly identifikovány všechny zranitelnosti.

4. SKEN ZRANITELNOSTÍ

4.1. Vzhledem k tomu, že Skenování zranitelností je podmnožinou činností, které probíhají v rámci penetračního testování, vztahují se podmínky uvedené ve všech částech těchto Zvláštních podmínek také na automatizované Skenování zranitelností prováděné na Cílech Zákazníka pomocí Skenování Poskytovatele. Zákazník dále bere na vědomí následující skutečnosti:
a.) Zákazník tímto uděluje Poskytovateli právo provádět Skenování zranitelností proti jakémukoli Cíli, který Zákazník písemně schválil.
b.) Skenování zranitelností může probíhat v jakoukoli hodinu a v jakýkoli den v týdnu. Skenování na vyžádání iniciované Zákazníkem proběhne, jakmile to bude rozumně možné.
c.) Zákazník přebírá odpovědnost za správnost Cílů poskytnutých ke Skenování zranitelností Poskytovateli.
d.) Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za Skenování Cílů poskytnutých Poskytovateli, které nejsou majetkem Zákazníka nebo ke kterým Zákazník nedostal písemný souhlas se zahájením Skenování zranitelností.

5. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1. Právo na provedení testu. Zákazník uděluje Poskytovateli právo provádět činnosti penetračního testování, Skenování zranitelností nebo jiné činnosti související s hodnocením bezpečnosti vůči stanoveným Cílům. Poskytovatel nenese odpovědnost za nesprávně poskytnuté informace o Cíli.

5.2. Zákazník bude:
a.) Spolupracovat s Poskytovatelem podle Smlouvy, včetně poskytování potřebných informací, které Poskytovateli umožní poskytovat Službu, včetně Údajů Zákazníka o přístupu k zabezpečení;
b.) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, výhradně odpovědný za pořízení, údržbu a zabezpečení svých síťových připojení a telekomunikačních spojení ze Systémů zákazníka do datových center Poskytovatele a za veškeré problémy, stavy, zpoždění, selhání dodávek a jiné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti se síťovým připojením a telekomunikačním spojením Zákazníka.

5.3. Zákazník je povinen:
a.) Vynaložit veškeré přiměřené úsilí k zabránění neoprávněnému přístupu nebo užívání Služeb. V případě jakéhokoli takového neoprávněného zásahu bude neprodleně informovat Poskytovatele, jakmile se o přístupu nebo užívání dozví;
b.) Neprodleně informovat Poskytovatele, zjistí-li nebo má-li podezření, že jeho síť a systémy byly ohroženy (včetně jakéhokoli útoku na Systémy zákazníka, jako je útok typu odepření služby nebo ransomware);
c.) Identifikovat a informovat Poskytovatele o všech třetích stranách, které mohou být případně ovlivněny Službami Poskytovatele, přičemž za veškeré škody a/nebo ztráty způsobené tím, že Zákazník neidentifikoval a/nebo neoznámil tyto třetí strany, nese výhradní odpovědnost Zákazník. Zákazník proto odškodní Poskytovatele za veškeré náklady nebo škody vzniklé v důsledku takových činností;
d.) Zajistit, aby Cíle poskytnuté ke Skenování (a to i ty, které byly identifikovány nástroji Poskytovatele) byly vlastnictvím Zákazníka, nebo aby měl Zákazník písemný souhlas vlastníka těchto Cílů se zahájením Skenování jejich zranitelností;
e.) Neprodleně informovat Poskytovatele v případě jakékoli neočekávané události nebo problému, který se vymyká rozsahu, a který může mít dopad na Poskytovatele nebo poskytování Služeb.

5.4. Porušení povinností. Neoznámení jakékoli události nebo okolnosti Poskytovateli nebo nesplnění povinnosti stanovené v článku 5.3 se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5.5. Pozastavení Služby. Byl-li Poskytovatel informován o některé ze skutečností podle článku 5.3., je oprávněn dočasně pozastavit poskytování Služeb, aniž by nesl odpovědnost vůči Zákazníkovi, dokud nedojde k přesvědčení, že je schopen poskytovat Služby Zákazníkovi bez rizika, že:
a.) Ke Službám může získat přístup neoprávněná osoba, nebo
b.) By mohlo dojít k narušení sítě a systémů Poskytovatele.

5.6. Odpovědnost Zákazníka. Zákazník nese výhradní odpovědnost za:
a.) Zajištění a údržbu svých síťových připojení a telekomunikačních spojů ze svých Cílů na testovacích zařízeních Poskytovatele a za všechny problémy, stavy, zpoždění, selhání dodávek a veškeré další ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti se síťovým připojením nebo telekomunikačními spoji Zákazníka nebo způsobené internetem;
b.) odpovídající ochranu a zálohování dat a/nebo zařízení, která jsou používána nebo ke kterým je přistupováno v souvislosti s penetračním testováním a skenováním zranitelností, a nebude vůči Poskytovateli uplatňovat nároky na ztracená data, čas opakovaného spuštění, nepřesné výstupy, zpoždění práce nebo ušlý zisk vyplývající ze Služeb a
c.) zákonnost, spolehlivost, celistvost, přesnost a kvalitu všech takových Údajů zákazníka, které nejsou osobními údaji.

PŘÍLOHA 3

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SOFTWARU JAKO SLUŽBY

1. POUŽITELNOST

1.1. Tyto Zvláštní podmínky pro užívání Softwaru jako Služby (dále jen „Podmínky služby”) se vztahují společně s Všeobecnými obchodními podmínkami („dále jen Všeobecné podmínky“) k Softwaru poskytovanému Poskytovatelem jako Služba Zákazníkovi.Tyto Podmínky služby se nevztahují na Software zabudovaný do hardwaru, který Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi.

1.2. Práva a povinnosti stran neupravené těmito Podmínkami služby se řídí Všeobecnými podmínkami. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a Podmínkami služby mají aplikační přednost ustanovení Podmínek služby.

2. DEFINICE

2.1. „Službou“ se pro účely těchto Podmínek služby rozumí výhradně Software poskytovaný Poskytovatelem jako Služba Zákazníkovi.

3. UVEDENÍ DO PROVOZU

3.1. Podmínky. K uvedení Služby do provozu je Zákazník povinen:
a.) Zajistit veškeré organizační podmínky, hardware a/nebo základní programové vybavení potřebné k provozování Služby v souladu s doporučeními Poskytovatele uvedenými v Dokumentaci. To je zvláště důležité v případě Self-hosted Služby, a
b.) Poskytnout Poskytovateli součinnost požadovanou těmito Podmínkami služby a další součinnost nezbytnou pro řádné poskytování Služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od vyžádání.

3.2. Uvedení do provozu. Není-li dohodnuto jinak, Poskytovatel uvede Službu do provozu v souladu s Dokumentací tím, že poskytne Zákazníkovi přístupové údaje k užívání Služby. Zákazník je oprávněn zkontrolovat, zda byla Služba řádně uvedena do provozu, a to do 3 dnů od obdržení přístupových údajů. V akceptační lhůtě je Zákazník povinen potvrdit, že byla Služba řádně uvedena do provozu, nebo nahlásit zjištěné závady. Potvrdí-li Zákazník, že Služba byla řádně uvedena do provozu nebo nenahlásí-li v akceptační lhůtě žádné závady, akceptuje tím uvedení Služby do provozu. K akceptaci řádného uvedení Služby do provozu dále dochází, začne-li Zákazník Službu užívat nad rámec jejího testování.

4. SLUŽBY

4.1. Užití. S výhradou a za podmínky, že Zákazník a jeho Oprávnění uživatelé budou dodržovat Smlouvu, Poskytovatel uděluje Zákazníkovi nevýhradní a nepřenosné právo na užívání Služby po dobu platnosti Smlouvy, a to výhradně pro použití Oprávněnými uživateli v souladu se Smlouvou. Toto užití je omezeno na interní užití Zákazníka.

4.2. Výhrada práv. Žádné ustanovení Smlouvy neuděluje licenci ani jiné oprávnění na jakákoli práva duševního vlastnictví ke Službě nebo k Materiálům třetích stran, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Veškerá práva ke Službě a Materiálům třetích stran náleží a zůstávají Poskytovateli a příslušným držitelům práv. Zákazník nezískává žádná práva a výjimkou těch, která jsou výslovně uvedena v předchozím odstavci nebo v příslušných licenčních podmínkách třetích stran. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět změny Služby, které považuje za nezbytné nebo užitečné pro dodržení platných právních předpisů, zvýšení kvality Služby, efektivity nákladů nebo výkonu.

4.3. Pozastavení nebo ukončení. Nad rámec práv a povinností uvedených ve Všeobecných podmínkách může Poskytovatel pozastavit, ukončit nebo jinak znemožnit Zákazníkovi, Oprávněnému uživateli nebo jakékoli jiné osobě přístup ke Službě nebo její užívání, aniž by mu z toho vznikly jakékoli povinnosti nebo odpovědnost, domnívá-li se, že Zákazník nebo Oprávněný uživatel použil Službu nad rámec udělených práv nebo k účelu, který není na základě Smlouvy povolen.

5. OMEZENÍ UŽITÍ

5.1. Omezení užití. Zákazník nesmí, a nesmí ani umožnit žádné jiné osobě, přistupovat ke Službě nebo s ní nakládat s výjimkou případů výslovně povolených Smlouvou a v případě Materiálů třetích stran příslušnými licenčními podmínkami třetích stran. Zákazník nesmí zejména, nikoli však výlučně:
a.) Kopírovat, publikovat, zobrazovat, distribuovat, přenášet, prodávat, pronajímat, půjčovat nebo jinak zpřístupňovat v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem veškeré Služby nebo jejich části;
b.) Modifikovat, vytvářet kompilace nebo odvozená díla Služby, odstraňovat nebo měnit ochranné známky, Dokumentaci, prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo upozornění ze Služeb;
c.) Obcházet nebo porušovat jakékoli zabezpečení používané Službou nebo přistupovat ke Službě nebo ji užívat jinak než jako Oprávněný uživatel za použití svých vlastních, v dané době platných přístupových údajů;
d.) Nahrávat, přenášet nebo jinak poskytovat Službě nebo jejím prostřednictvím jakékoli informace nebo materiály, které jsou nevyžádanou reklamou nebo obsahem (tj. „spamem“), jsou nezákonné nebo obsahují nebo aktivují jakýkoli škodlivý kód (software, hardware nebo jinou technologii, včetně malwaru, jehož účelem nebo účinkem je umožnit neoprávněný přístup k jakémukoli počítači, softwaru, hardwaru nebo síti, narušit je nebo je jinak poškodit; nebo zabránit jinému zákazníkovi nebo Oprávněnému uživateli v přístupu ke Službě nebo v jejím používání);
e.) Poškodit, deaktivovat, narušit nebo jinak poškodit Službu nebo poskytování Služby Poskytovatelem;
f.) Přistupovat ke Službě nebo ji užívat pro účely konkurenční analýzy Služby, vývoje, poskytování nebo užívání konkurenční služby nebo produktu nebo pro jakýkoli jiný účel, který je pro Poskytovatele obchodně nevýhodný;
g.) Přistupovat ke Službě nebo ji užívat ve spojení s jakýmikoli systémy kritickými z hlediska bezpečnosti nebo jinými systémy, v nichž by užívání nebo selhání Služby mohlo vést ke zranění osob nebo k fyzickým či majetkovým škodám, nebo
h.) Přistupovat ke Službě nebo ji užívat způsobem nebo za účelem, který porušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran nebo který porušuje platné právní předpisy.

5.2. Bezplatná verze. Poskytovatel může Zákazníkovi poskytnout bezplatnou verzi Služby. V takovém případě je Služba poskytována bezplatně pouze po omezenou dobu a s omezenými funkcemi. V rámci zkušební doby nesmí Zákazník měnit Oprávněné uživatele (odstraněním Oprávněného uživatele v rámci bezplatné verze Služby se neuvolní místo pro dalšího Oprávněného uživatele). Poskytovatel neodpovídá za vady Služby ani za škody způsobené jejím užíváním, jedná-li se o bezplatnou verzi.

6. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1. Spolupráce. Nad rámec práv a povinností uvedených ve Všeobecných podmínkách je Zákazník povinen po celou dobu trvání Smlouvy udržovat a provozovat Systémy zákazníka v souladu s Dokumentací a doporučeními Poskytovatele.

6.2. Nápravná opatření. Dozví-li se Zákazník o jakékoli skutečné nebo hrozící činnosti v rozporu s článkem 5.1, je povinen neprodleně přijmout a přimět své Oprávněné uživatele, aby přijali, veškerá přiměřená opatření, která jsou pod jejich kontrolou a která jsou nezbytná k zastavení této činnosti a zmírnění jejích následků (včetně přerušení a zabránění neoprávněného přístupu ke Službě a vymazání dat, ke kterým jiná osoba získala neoprávněný přístup), a informovat Poskytovatele o jakékoli takové skutečné nebo hrozící činnosti.

6.3. Kontrola. Poskytovatel je oprávněn provést kontrolu nebo pověřit kontrolou třetí osobu, přičemž Zákazník je povinen umožnit Poskytovateli přístup ke všem příslušným dokumentům, prostorám, pracovníkům a dalším požadovaným informacím, má-li Poskytovatel důvodné podezření na porušení Smlouvy ze strany Zákazníka. Odhalí-li kontrola, že Zákazník užíval Službu nad rámec povolený Smlouvou, uhradí Zákazník Poskytovateli náklady na takové nadměrné užívání vypočtené poměrně dle aktuálního ceníku, včetně úroků z těchto částek a veškeré náklady vzniklé v souvislosti s kontrolou do 15 dnů ode dne oznámení výsledků kontroly.

6.4. Odpovědnost Zákazníka. Zákazník nese výhradní odpovědnost za:
a.) Systémy zákazníka a za to, že splňují požadavky uvedené v Dokumentaci. Nesplní-li Zákazník tyto požadavky, nemusí Služba fungovat řádně nebo vůbec;
b.) Zákonnost zpracování údajů Zákazníka. Zákazník zejména odpovídá za to, že je oprávněn veškeré Údaje zákazníka Poskytovateli poskytnout a že použití a zpracování Údajů zákazníka Poskytovatelem za účelem poskytování Služby neporušuje žádná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví a práva na ochranu soukromí nebo povinnosti vyplývající z právních předpisů. Zákazník je povinen informovat třetí osoby, jejichž osobní a jiné údaje předává Poskytovateli, o takovém předání a v případě potřeby získat souhlas s takovým předáním osobních údajů;
c.) Užívání, zabezpečení a ochranu přístupových údajů před neoprávněným užitím a
d.) Veškerý přístup ke Službě a její používání prostřednictvím Systémů zákazníka nebo přístupových údajů Oprávněných uživatelů, včetně všech výsledků získaných z takového přístupu nebo užívání a všech závěrů, rozhodnutí a opatření na jejich základě.

7. POPLATKY A PLATBY

7.1. Poplatky. Povinnost hradit poplatky není vázána na skutečné užívání Služby Zákazníkem. Neužívá-li Zákazník Službu, nemá to vliv na nárok Poskytovatele na úhradu poplatků v plné výši. Poplatky jsou nezrušitelné a nevratné, není-li v těchto Podmínkách služby uvedeno jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.06.2024.