Všeobecné obchodné podmienky

V týchto všeobecných obchodných podmienkach („Obchodné podmienky„) by sme vás chceli informovať o pravidlách, ktoré sa budú uplatňovať medzi vami ako kupujúcim podnikateľom a nami ako predávajúcim v zmluvnom vzťahu uzatvorenom prostredníctvom jednotlivých ponúk podľa nižšie uvedených informácií.

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete TU.

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne písomne schválili v rámci procesu Vášho nákupu, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar.

1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie.

1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu.

1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

1.5. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu.

1.6. My sme spoločnosť EO SECURITY s.r.o., so sídlom Trnitá 500/9, 602 00 Brno, IČO 05182662, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 93979 vedenom na Krajskom súde v Brne, e-mail office@eo-security.com, telefónne číslo +420 774 429 006, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci.

1.7. Objednávka je Váš návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami.

1.8. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom e-mailovej komunikácie, a je uzatvorená vo chvíli, keď od Nás obdržíte potvrdenie Objednávky.

1.9. Vy ste osoba, s ktorou uzatvárame Zmluvu, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom prostredníctvom e-mailovej komunikácie, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. My nie sme povinní Vám v súvislosti s uzatváraním Zmluvy alebo v súvislosti s komunikáciou ohľadom uzavretia Zmluvy čokoľvek uhradiť.

2.2. Ako sme už uviedli vyššie, Zmluvu je možné uzatvoriť jedným spôsobom. Radi by sme Vám nižšie priblížili, v akej chvíli je Zmluva uzatvorená.

2.3. Zmluva je uzatvorená až vo chvíli, keď Vám Objednávku potvrdíme. Pokiaľ by sme Objednávku potvrdili s odchýlkou, stanovili by sme iné podmienky, než ktoré boli uvedené v týchto Podmienkach, alebo by sme inak Objednávku zmenili, máte právo takto zmenenú Objednávku odmietnuť, a to do 7 dní odo dňa zaslania potvrdenia s odchýlkou. Pokiaľ Objednávku odmietnete, nedôjde k uzavretiu Zmluvy podľa predošlých podmienok, pokiaľ uzavretie Zmluvy písomne nepotvrdíme. V prípade, že sa do 7 dní nevyjadríte, bude Zmluva uzatvorená na základe nových podmienok, ktoré sme stanovili My.

2.4. Zmluvu môžeme uzavrieť prostredníctvom jednorazovej Objednávky urobenej cez e-mailovú komunikáciu. V takom prípade je Zmluva uzatvorená vo chvíli, keď akceptujeme Vašu Objednávku, ktorá musí obsahovať aspoň:

a) vymedzenie Tovaru, ktorý je predmetom Objednávky;

b) počet kusov Tovaru, ktorý chcete objednať.

2.5. Ustanovenie čl. 2.3. Podmienok sa použije obdobne aj pre Objednávky urobené prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

2.6. Cena Tovaru, podmienky dodania či platenia sa riadi pravidlami uvedenými v týchto Podmienkach, ak nie je v rámci e-mailovej komunikácie dohodnuté inak.

3. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

3.1. Uplatňuje sa Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

3.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH a vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom ak neurčíme inak.

3.3. Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred zaslaním Tovaru. Platbu Celkovej ceny tak musíte uhradiť pred tým, ako Vám Tovar zašleme. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať v mene CZK, EUR alebo USD, a to nasledujúcim spôsobom: a) Bankovým prevodom. Informácie na vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky prípadne v rámci e-mailovej komunikácie. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 14 dní odo dňa zaslania informácií pre vykonanie platby;

3.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu, pričom súhlasíte s tým, že Vám faktúra bude zaslaná iba elektronicky prostredníctvom e-mailu.

3.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bezhotovostne je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

3.6. Môžeme po Vás požadovať aj uhradenie zálohy, a to až do výšky 100% Celkovej ceny, a to v splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre. Zálohu budeme vyžadovať najmä v prípadoch, keď má byť Tovar upravený podľa Vašich požiadaviek (napríklad špecificky upravený design, zaistený špecifický polep pre Tovar a pod.). Tovar upravíme podľa požiadaviek až po uhradení zálohy. Pokiaľ sa následne rozhodnete, že Tovar nechcete a neprevezmete si ho, aj keď Vás na prevzatie vyzveme, máme právo ponechať si zálohu v plnej výške.

3.7. V prípade, že budete v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky, sme oprávnení žiadať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zároveň sme oprávnení prerušiť dodanie akéhokoľvek Tovaru do doby, než dôjde k uhradeniu dlžnej čiastky. O túto dobu sa predlžujú všetky dohodnuté termíny pre dodanie Tovaru av prípade, že by Vám týmto predĺžením vznikla škoda, nenesieme za túto škodu žiadnu zodpovednosť.

4. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVAR

4.1. Tovar Vám bude doručený na základe toho, ako sa dohodneme v Objednávke prostredníctvom e-mailu, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:

a) doručenie na územie EÚ prostredníctvom spoločnosti DPD, DHL;

b) doručenie na územie mimo EÚ prostredníctvom spoločností DHL Express.

4.2. Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky.

4.3. Nebezpečenstvo škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď Tovar odovzdávame dopravcovi, ktorého ste si zvolili podľa čl. 4.1. týchto Podmienok. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

4.4. Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať Tovar, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín, av prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. Pokiaľ do 24 hodín neoznámite akúkoľvek vadu, strácate právo na akékoľvek nároky z chybného plnenia. Pokiaľ do 24 hodín oznámite akúkoľvek vadu, je výber spôsobu odstránenia vady na Nás. Primárne sa budeme snažiť Tovar opraviť, prípadne poskytneme primeranú zľavu alebo poskytneme nový Tovar.

4.5. Vzhľadom na to, že niektorý Tovar, ktorý ponúkame, je pomerne špecifický, ste povinný sa dopredu zoznámiť so spôsobmi fungovania Tovaru. Za vadu nie je považovaná skutočnosť, že Tovar úplne nenapĺňa Vaše očakávania, či nemá vlastnosti, ktoré ste od Tovaru očakávali, hoci ste pri komunikácii boli výslovne upozornení, že Tovar funguje napríklad iba do určitej vzdialenosti, v kombinácii s iným tovarom a pod. V týchto prípadoch sa tiež nejedná o podstatné porušenie zmluvy a nevzniká Vám nárok na odstúpenie od zmluvy.

4.6. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpením od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Pokiaľ sa rozhodneme toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.

4.7. Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od odoslania e-mailu.

4.8. V prípade, že Tovar nebol skladom, Vás budeme vždy informovať v prípade:

a) mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;

b) omeškanie s dodaním Tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.

4.9. V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia Tovaru uvedeného v potvrdení Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sme My aj Vy oprávnení od Zmluvy odstúpiť. V takom prípade Nám však uhradíte všetky náklady, ktoré nám už s doručovaním a komunikáciou vznikli. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od odoslania e-mailu.

4.10. Niektoré Tovar môže obsahovať softvér či iný obsah, ktorý predstavuje autorské dielo chránené podľa autorského zákona. Na to, aby ste takéto autorské diela mohli využívať, po Vás v niektorých prípadoch môže ich poskytovateľ požadovať odsúhlasenie licenčných a ďalších podmienok. Súhlasom s týmito Podmienkami zároveňprejavujete svoj súhlas s podmienkami používania poskytovateľa autorských diel, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k týmto Podmienkam.Poskytovateľ ďalej môže vyžadovať odsúhlasenie takých podmienok pri používaní Tovaru. Beriete na vedomie, že ak následne pri používaní Tovaru nepotvrdíte svoj súhlas s podmienkami používania alebo ho odvoláte, bude to mať za dôsledok, že autorské diela nebudete môcť používať; rovnaký dôsledok môže mať prípad, keď podmienky na používanie autorských diel poskytovateľ zmení a Vy neudelíte súhlas so zmenami. V žiadnom takom prípade Vám nie sme povinní nahradiť škodu, ktorá Vám tým vznikne, a nevzniká Vám ani právo na vrátenie Tovaru.

5. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

5.1. Keďže Zmluvu uzatvárame ako podnikatelia, nevzťahujú sa na náš vzájomný vzťah pravidlá týkajúce sa spotrebiteľov. Pretože však Náš Tovar považujeme za kvalitný, poskytujeme Vám záruku za akosť na Tovar, pričom dĺžka záruky je uvedená v technickom dokumente, ktorý Vám doručíme spoločne s Tovarom, prípade bude platiť taká dĺžka, ktorú si spoločne dohodneme na základe vzájomnej komunikácie. V prípade rozporu platí kratšia doba. Dĺžka záruky je maximálne 12 mesiacov. V prípade, že sú súčasťou Tovaru aj batérie, poskytuje sa na batérie záruka iba na dobu 6 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na Tovare. Záručná doba sa predlžuje v prípade, že Výrobca vykonal na základe uplatnenia záruky za akosť opravu alebo výmenu Tovaru, a to o dobu od uplatnenia práv do vykonania opravy alebo výmeny.

5.2. Záruka za akosť sa vzťahuje na vady, ktoré plynú z výroby, vrátane chýb materiálu použitého pri výrobe.

5.3. Bohužiaľ nemôžeme záruku garantovať vždy, preto existujú výnimky zo záruky, a to v prípadoch, keď vada bola spôsobená:

a) inštaláciou Tovaru, ktorá bola vykonaná v rozpore s pokynmi na inštaláciu, ktoré sme Vám poskytli;

b) použitím tovaru mimo odporúčanej oblasti použitia;

c) manipuláciou s Tovarom v rozpore s návodom k tomuto Tovaru alebo v rozpore so zásadami bežnej zručnosti či v dôsledku nehody alebo úmyselného zavinenia Vašim konaním či konaním tretej osoby odlišnej od Nás;

d) bežným opotrebovaním a tým spôsobenou stratou pôvodných vlastností niektorých častí Tovaru alebo Tovaru ako celku;

e) v dôsledku používania náhradných dielov či príslušenstva, ktoré sme neoznačili ako kompatibilné alebo boli opotrebované;

f) prepravou Tovaru alebo jeho nevhodným skladovaním;

g) úpravou Tovaru, pokiaľ sme ju neschválili, vrátane spôsobu úpravy či opravou Tovaru inou osobou ako Nami, pokiaľ sme túto osobu neodporučili alebo neodsúhlasili;

5.4. Pokiaľ je však Vaše uplatnenie nároku zo záruky o akosť dôvodné máte nasledujúce práva: a) právo na opravu Tovaru, pričom miesto opravy bude podľa Našej voľby buď u Nás alebo u Vás, prípadne môžeme Tovar zaslať tretiemu subjektu na vykonanie opravy;

b) právo na dodanie náhradného Tovaru, pričom Tovar bude podľa Našej voľby pripravený na vyzdvihnutie u Nás alebo Vám zaslaný, a to oproti vráteniu vadného Tovaru;

c) právo na dodanie vadnej časti Tovaru, pokiaľ to povaha tejto časti umožňuje, pričom časť Tovaru bude podľa Našej voľby pripravená na vyzdvihnutie u Nás alebo Vám zaslaná, a to oproti vráteniu vadnej časti Tovaru, pokiaľ je táto oddeliteľná;

d) právo na vrátenie Ceny Tovaru oproti vráteniu Tovaru;

e) právo na poskytnutie zľavu z Ceny Tovaru zodpovedajúcej rozsahu vady Tovaru.

5.5. Právo voľby ohľadom spôsobu vyriešenia uplatneného nároku máme My, pričom vždy sa usilujeme o to, aby riešenie bolo s ohľadom na vadu čo najvhodnejšie. Zároveň určujeme aj dobu vykonania uplatneného nároku. Pokiaľ Vám v priebehu vybavovania uplatneného nároku vznikne akákoľvek škoda, nie sme povinní Vám ju nahradiť. Zároveň nezodpovedáme za žiadnu škodu, ktorá vznikla v súvislosti s Tovarom, ktorý bol vadný v zmysle tejto záruky za akosť.

5.6. Pokiaľ sa v dobe uplatnenia nároku zo záruky za akosť už daný Tovar nevyrába alebo nie je na trhu dostupný, prípadne sa nevyrába alebo nie je dostupný v rovnakom prevedení (najmä farebnom či v totožnej povrchovej úprave či technickej špecifikácii), sme oprávnení, v prípade dodania nového Tovaru , dodať taký Tovar, ktorý plní rovnakú funkciu, ako Tovar pôvodný. Podmienkou dodania nového Tovaru je vždy vrátenie pôvodného Tovaru.

5.7. Práva zo záruky za akosť podľa tohto článku Podmienok je potrebné uplatniť u Nás.

5.8. V prípade uplatnenia práv zo záruky musí byť toto uplatnenie zalané písomne na adresu Našu adresu sídla alebo e-mailom na elektronickú adresu office@eo-security.com.

5.9. Práva zo záruky za akosť musia byť uplatnené v záručnej dobe, avšak vždy bez zbytočného odkladu potom, keď vadu krytou zárukou za akosť zistíte alebo pri vynaložení bežnej obozretnosti zistiť môžete.

5.10. Prílohou uplatnenia práv zo záruky za akosť musia byť všetky doklady preukazujúce existenciu týchto práv, najmä doklad o kúpe či inom nadobudnutí Tovaru, záručný list (pokiaľ je k Tovaru dodávaný), doklady o vykonaní údržby a, ak je to možné, doklad preukazujúci neexistenciu výluk zo záruky za akosť.

5.11. Ak nedoložíte pri uplatnení práva zo záruky za akosť doklad o kúpe či inom nadobudnutí Tovaru, môžeme nároku vyhovieť, záručná doba však v tomto prípade bude počítaná odo dňa fakturácie daného Tovaru z Našej strany.

5.12. Potom, čo Nám bude Tovar doručený, vykonáme kontrolu Tovaru a Tovar uskladníme vo vlastnom sklade. Pokiaľ posúdime, že sa na Vami vytýkanú vadu záruka nevzťahuje a aj napriek tomu sa rozhodneme Vášmu nároku vyhovieť, sme oprávnení za uskladnenie a vykonanie kontroly vyúčtovať čiastku vo výške 25% z Ceny, a to v prípade, keď bude uplatnené akékoľvek právo podľa čl. 6.4. týchto Podmienok, pričom súhlasíte s tým, že túto čiastku môžeme odpočítať od poskytnutej zľavy či vrátenej Ceny Tovaru, prípadne Vám túto čiastku vyúčtujeme na základe zaslanej faktúry.

5.13. Sme ďalej oprávnení požadovať náhradu všetkých nákladov, ktoré Nám vzniknú pri neoprávnenom, neplatnom, oneskorenom alebo nedôvodnom uplatnení práv zo záruky za akosť.

5.14. Náklady na dopravu Tovar k Nám hradíte Vy.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 K odstúpeniu od Zmluvy, t. j. k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi nami a vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku alebo v iných ustanoveniach Obchodných podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

6.2 Od Zmluvy môžeme kedykoľvek odstúpiť, a to aj bez uvedenia dôvodu, ale urobíme tak najmä vtedy, ak podstatným spôsobom porušíte Zmluvu. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

(a) ak ste v omeškaní s platbou akejkoľvek sumy viac ako 30 dní;

(b) ak ste v konkurze alebo vám konkurz hrozí;

c) ak sa proti vám začalo konkurzné konanie alebo bola na vašu žiadosť nariadená likvidácia;

d) ak nám nezaplatíte zálohu v súlade s článkom 3.6 týchto Podmienok.

6.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy na účet, z ktorého bola pripísaná, alebo na účet, ktorý ste si vybrali pri odstúpení od Zmluvy. Suma Vám však bude vrátená až po tom, ako nám Tovar vrátite. Tovar musí byť vrátený čistý a v pôvodnom obale, inak si môžeme účtovať sumu rovnajúcu sa nákladom na jeho vyčistenie a vrátenie do pôvodného obalu.

6.4 V prípade, že odstúpite od Zmluvy (z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy), ste povinný vrátiť nám Tovar do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy a znášate náklady na vrátenie Tovaru. Zodpovednosť za škodu nesiete v prípadoch, keď dôjde k poškodeniu Tovaru v dôsledku Vášho zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti. V takom prípade Vám spôsobenú škodu vyfakturujeme po tom, ako nám Tovar vrátite, pričom fakturovaná suma je splatná do 14 dní. Ak sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení započítať pohľadávku na náhradu nákladov proti Vašej pohľadávke na vrátenie Ceny.

6.5 Ak bol Tovar špeciálne upravený pre vás, nemáte nárok na vrátenie Ceny v prípade odstúpenia od Zmluvy. Ak nám v súvislosti s Vaším odstúpením od Zmluvy vznikne akákoľvek škoda, ste povinný nám ju uhradiť. Táto povinnosť vzniká po tom, ako sme Vás o existencii takejto škody informovali.

7.MLČANLIVOSŤ

7.1 V priebehu našej spolupráce si budeme vymieňať množstvo informácií vrátane informácií, ktoré môžu byť pre nás alebo pre vás dôležité na ochranu, tzv. dôverné informácie. Ak sme s vami uzavreli samostatnú zmluvu o dôvernosti alebo podobnú dohodu, ustanovenia o dôvernosti sa riadia touto zmluvou alebo dohodou. V opačnom prípade sa uplatňujú pravidlá uvedené v týchto Podmienkach.

7.2 Dôverné informácie sú obchodné tajomstvo v zmysle § 504 Občianskeho zákonníka, t. j. konkurenčne významné, identifikovateľné, oceniteľné a v príslušných obchodných kruhoch bežne nedostupné informácie, ktoré súvisia so závodom a ktorých vlastník vo svojom záujme vhodným spôsobom zabezpečuje ich utajenie. Na účely týchto Obchodných podmienok sa za dôverné informácie považujú aj informácie o používaných procesoch, metódach, softvéri a hardvéri a mená pracovníkov a zamestnancov podieľajúcich sa na predaji Tovaru.

7.3 My aj vy sme povinní zachovávať dôvernosť všetkých takýchto informácií, nikde ich nešíriť a chrániť ich pred zneužitím. Môžeme ich použiť len v súlade s týmito Podmienkami a na účely našej vzájomnej spolupráce. Ak by bolo potrebné poskytnúť dôverné informácie tretej strane (napr. úradom alebo súdu), musíme sa o tom navzájom informovať, pokiaľ tomu nebráni zákon. Ak nám chcete oznámiť čokoľvek veľmi dôverné, nerobte tak prostredníctvom nezabezpečenej e-mailovej komunikácie, ale dohodnite sa s nami na alternatívnom spôsobe, akým budeme takéto informácie zdieľať.

7.4 Aby sme sa uistili, že zachováte mlčanlivosť, dohodli sme sa na sankcii za porušenie mlčanlivosti. Preto akýmkoľvek spôsobom porušíte čokoľvek, na čom sme sa dohodli v tomto bode, zaplatíte nám zmluvnú pokutu vo výške 50 000 EUR. Zmluvná pokuta sa platí osobitne za každý jednotlivý prípad porušenia a je splatná v čase porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške.

8. PREDAJ TOVARU V ŠPECIÁLNOM REŽIME

8.1 Na základe našej spoločnej e-mailovej komunikácie si môžete zakúpiť aj produkty, ktoré sú označené upozornením „Predaj v špeciálnom režime“. Takto označený tovar nie je určený na použitie v civilnom sektore. Je určený na používanie subjektmi s príslušnými výnimkami, ako sú Polícia, Armáda, Väzenská služba a iné zložky štátnej správy. Môžu ich používať aj súkromné subjekty, ktoré získali príslušnú výnimku a povolenie. Môžu sa tiež vyvážať do krajín mimo EÚ za predpokladu, že prevádzka týchto zariadení je v súlade s miestnymi predpismi.

8.2 Tovarom sa rozumejú aktívne zariadenia – vysielače využívajúce frekvenčné pásma, na ktorých sa tieto výrobky nemôžu používať na území Českej republiky alebo iných štátov Európskej únie bez povolenia Českého telekomunikačného úradu alebo príslušného orgánu iného štátu.

8.3 Objednaním a kúpou Tovaru beriete na vedomie povahu Tovaru. Zároveň vyhlasujete, že Tovar kupujete na vývoz mimo Európskej únie alebo na účely uvedené v bode 8.1 Podmienok alebo že ste osobou uvedenou v bode 8.1 Podmienok. Za žiadnych okolností nebudete Tovar ďalej predávať alebo používať v EÚ bez príslušného povolenia.

8.4 Ak porušíte tieto podmienky, ste výhradne zodpovední za prevádzku takéhoto zariadenia a ste osobou zodpovednou za predaj Tovaru v EÚ. To znamená, že budete zodpovední za všetky sankcie spojené s predajom a používaním Tovaru v EÚ. Ak nám v dôsledku vášho používania Tovaru podľa tohto článku Podmienok v rozpore s vyššie uvedeným bude uložená akákoľvek administratívna sankcia, súd alebo iný orgán nám uloží pokutu alebo budeme musieť uhradiť akúkoľvek škodu, uhradíte nám celú výšku týchto nákladov, ktoré nám vznikli, do 14 dní odo dňa, keď vám oznámime existenciu nároku alebo povinnosti uhradiť škodu.

8.5. Takto označené informácie o výrobkoch, príklady ich použitia a návody na použitie výrobkov slúžia len na ilustračné účely a sú určené výlučne na štúdium a orientáciu v ich predmete.

9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

9.1 V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za následné, nepriame, náhodné, osobitné alebo iné škody alebo ušlý zisk, ktoré vznikli v dôsledku porušenia Zmluvy alebo v súvislosti s ním, bez ohľadu na to, (a) či bolo možné takéto škody predvídať, (b) či sme boli upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd a (c) čo bolo dohodnuté v e-mailovej komunikácii, na ktorej je nárok založený, a bez ohľadu na to, či akýkoľvek dohodnutý alebo iný prostriedok nápravy nesplnil svoj základný účel.

9.2 V prípade, že sme aj napriek tomu povinní nahradiť vám akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk (či už na základe rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu), súhlasíte s tým, že maximálna výška takejto škody a ušlého zisku sa rovná Cene za Tovar.

9.3 V súvislosti s používaním Tovaru preberáte aj všetky riziká a zodpovednosť a my nenesieme zodpovednosť za žiadne rady, ktoré vám poskytneme v súvislosti s používaním Tovaru.

9.4 Výslovne vyhlasujeme, že nezodpovedáme za žiadnu vadu, ktorá je spôsobená nedodržaním pravidiel v oblasti právnych predpisov o výrobkoch, najmä vo vzťahu k posudzovaniu zhody, vydaného EÚ vyhlásenia o zhode a iných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti Tovaru a jeho používania. Je vašou povinnosťou posúdiť, či je Tovar bezpečný a či spĺňa všetky požadované zákonné povinnosti.

10. KOMUNIKÁCIA

10.1 Všetka komunikácia medzi nami a vami bude prebiehať elektronickou poštou prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú sme vám oznámili pri objednávke pred odoslaním e-mailu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Ak má náš právny vzťah s vami medzinárodný prvok (napr. budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa tento vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Ďalej súhlasíte s tým, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy budú riešené pred českými súdmi.

11.2 Zmluvu možno meniť len na základe písomnej dohody medzi nami. Môžeme však zmeniť tieto Podmienky, ale takáto zmena nebude mať vplyv na už uzavreté Zmluvy, ale len na tie, ktoré budú uzavreté po nadobudnutí účinnosti zmeny. Zmenu vám však oznámime len v prípade, ak vám máme na základe Zmluvy pravidelne a opakovane dodávať Tovar. Informáciu o zmene vám zašleme na vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Ak od vás nedostaneme oznámenie do 14 dní od zaslania informácie o zmene, nové podmienky sa stanú súčasťou našej Zmluvy a budú sa vzťahovať na ďalšiu dodávku Tovaru po nadobudnutí účinnosti zmeny. Výpovedná lehota v prípade, že podáte výpoveď, je 2 mesiace.

11.3 V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, zlyhanie subdodávateľov, štrajk zamestnancov, právne alebo vládne zmeny atď.), nezodpovedáme za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s vyššou mocou alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak takýto stav trvá dlhšie ako 10 dní, máme My aj Vy právo odstúpiť od Zmluvy.

11.4 Vzájomne vylučujeme uplatnenie obchodných praktík podľa § 558 ods. 2 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

11.5 Každý z nás na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

11.6 Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie ste oprávnení započítať voči nám žiadnu pohľadávku, právo alebo nárok vyplývajúci zo Zmluvy.

11.7 Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete postúpiť žiadne zo svojich práv ani delegovať žiadne zo svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. My môžeme postúpiť akékoľvek Naše práva alebo delegovať akékoľvek Naše povinnosti na akúkoľvek osobu. Akékoľvek údajné postúpenie v rozpore s týmto článkom je neplatné.

11.8 Neuplatnenie alebo opomenutie ktoréhokoľvek z našich práv podľa Zmluvy sa nepovažuje za vzdanie sa týchto práv v budúcnosti a nepredstavuje medzi nami zavedenú prax.

11.9. V prípade akýchkoľvek pochybností o výklade ktoréhokoľvek ustanovenia týchto zmluvných podmienok sa použije výklad, ktorý je v prospech Nás.

11.10. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2021.