Zásady ochrany osobních údajů

Jsme společnost EO SECURITY s.r.o., se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 05182662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 93979, e-mail office@eo-security.com (dále také „my“) a chtěli bychom vás informovat, jak budeme nakládat s vašimi osobními údaji.

V tomto dokumentu naleznete kompletní přehled toho, co budeme jako správci osobních údajů dělat s vašimi osobními údaji, proč je potřebujeme, jak dlouho je uchováváme nebo jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva.

Vaše osobní údaje můžeme získat v různých situacích. Poskytujeme vám služby etického hackingu. Protože nám jde primárně o vaše soukromí, chceme vám ukázat, že u nás jsou vaše osobní údaje v bezpečí.

Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „GDPR“).

Naprosto chápeme, že tato oblast nepatří mezi nejsrozumitelnější, proto kdybyste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat na adresu uvedenou výše. Moc rádi vše vysvětlíme.

  1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v následujících situacích:

  1. JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU?

Pokud budeme osobní údaje zpracovávat pro jiné účely než uvedené výše, vždy zhodnotíme, na základě jakého právního základu tak můžeme činit a případně si získáme váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

  1. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Protože správu všech služeb a e-shopu nejsme schopni zajistit sami, využíváme k tomu další subjekty, které podle GDPR nazýváme příjemci osobních údajů.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie či v zemích, které mají nastavenou odpovídající ochranu osobních údajů, jako v Evropské unii.

  1. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb a produktů, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů a služeb mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Primární je náš vzájemný smluvní vztah, tedy osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou tento smluvní vztah trvá. Zákon nám také stanovuje různá pravidla pro uchování dokumentů, příkladem je 10 let pro uchovávání účetních dokumentů a informací potřebných s ohledem na DPH.

V každém případě dbáme na zásadu omezení uložení a pokud již vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny, tyto údaje vymažeme, pokud nám však k jejich dalšímu zpracování neudělíte souhlas.

  1. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, nesmíme vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů, dotaz nebo uplatňujete některé ze svých práv, kontaktuje nás prosím na adrese. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu https://www.uoou.cz/

ZMĚNY ZÁSAD

Naše zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na https://eo-security.com/cs/ a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze vám na vaši žádost zašleme.

Tyto zásady jsou účinné od 01.10.2021